Offline luisteren

A696 De Bouwer der Gemeente.

A695 De Band DesVredes.

A694 Een vrije baan.

A693 Onvoltooid Sardis.

A692 De Gebeden van Paulus en Jezus.

A691 Eindtijd.

A690 Wijsheid van een tentharing.

A689 Alsnog besneden te Gilgal.

A688 Woord van boven en beneden.

A687 Aan Zijn tafel.

A686 Gedoopt en doordrenkt.

A685 De Gemeente als Tempel.

A684 Is het ook dat God gezegd heeft.

A683 Heden verschenen en verdwenen.

A682 De wil van God.

A681 God is Liefde.

A680 Welriekende reuk.

A679 Niet om uwentwil.

A678 Anders denken.

A677 De voorgestelde loopbaan.

A676 De Geest der Zoonstelling.

A675 De Staat Israël.

A674 Het Evangelie van de Zoon.

A673 Het teken van Thomas.

A672 Pasen de omkeer.

A671 Een vol loon.

A670 Achtervolgd door de wet. (Gal.1)

A669 Onvoltooide reformatie. (Gal.5)

A668 De tegenwoordige boze eeuw. (Gal.1)

A667 Het lichaam van de Hogepriester. (Heb10)

A666 De deur door.

A665 Rolmodellen.

A664 Ai.

A663 Oud nieuws.

A662 Jesaja vandaag.

A661 Profetische feesten.

A660 De leugen regeert.

A659 Geen peptalk, maar Evangelie.

A658 De gevangenis gevangen. (Efeze 4)

A657 Ware vrijheid.

A656 Opgestaan!

A655 De wet is voor kinderen. (Gal.3, 4)

A654 Op weg naar de erfenis. (1Pet.1)

A653 Fabels of waarheid. (2Pet.1)

A652 Bedekking en Verzoening.

A651 M/V.

A650 Onésimus, de slaaf. (Fmn)

A649 De Ruiter op het witte paard. (Op.19)

A648 Trofimus en Sergius Paulus.

A647 Wederkomst van de gemeente. (2Thes1)

A646 Wil de échte bruid opstaan?

A645 Rijzen en dalen. (Joh.1)

A644 Zonden niet gedenken. (1Joh.1)

A643 Geloven en lijden. (2Thes.1)

A642 Het doel van de roeping.

A641 Aan tafel.

A640 De Gemeente, een uitzonderlijk volk.

A639 Getuigen van toen. (Hebr. 12)

A638 Troas en Europa. (Luk. 10)

A637 Heiliging in Drievoud. (1Thes. 5)

A636 Verlost en afvallig.

A635 Kribbe en Kroon. (Luk. 1)

A634 Zaligheid.

A633 Gerechtvaardigd door geloof alleen. (Rom. 4)

A632 Filadelfia. (Opb. 3)

A631 Troost troost mijn volk. (Jes. 40)

A630 Gedenkt uw voorgangeren. (1Thess. 5)

A629 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. (Heb.13)

A628 Wij bevestigen de Wet. (Rom. 3)

A627 Tekenen der Tijden. (1Thes. 5)

A626 Geen water bij de wijn. (2Kor. 2)

A625 Onvermogende offers. (Hebr. 10)

A624 Verkondigt de dood des Heeren. 1Kor. 11)

A623 Het Vaderhuis. (Joh. 14)

A622 De vliegende engel. (Opb. 14)

A621 Te veel dak op het huis.

A620 Een gegarandeerde erfenis.

A619 Wel in maar niet van de wereld.

A618 De wil van God Uw heiligmaking. (1Thes. 4)

A617 Zo Vader Zo Zoon. (Joh. 5)

A616 Het Hierbovenmaals.

A615 Het doel der wet. (Gal. 3)

A614 Een heilige Familie. (1Thes)

A613 De ondeelbare wet. (Hand. 2)

A612 Bewaarders van het Woord. (Rom. 3)

A611 Volharden in de Leer. (Hand. 2)

A610 Via Troas naar Berea. (Hand. 16)

A609 Eigen volk eerst. (Gal. 6)

A608 De enige en eerste Eersteling. (Opb. 12)

A607 Stage lopen. (1Kor.15)

A606 Het gebed van Elia. (Jak. 5)

A605 De Zoon en de Zeventigste Week. (Opb. 12)

A604 Twee werelden. (Gal.1)

A603 Verlost en onderweg. (Hebr. 4)

A602 Gods en onze lankmoedigheid. (2Pet. 3)

A601 Geld en hemels goed.

A600 De Gemeente, een volk van priesters. (Efeze. 2)

A599 Migratie. (Ex. 2)

A598 Babylonische Mosterd. (Dan4 / Mat13)

A597 Bron van leven.

A596 Kwalijk bidden. (Jak. 4:5)

A595 Beter weten in de tempel.

A594 De 144.000 verzegelden. (Opb. 7)

A593 Wie is toch Deze? (Luk. 9)

A592 Avondmaal. (Jak. 2)

A591 Opbouw van de Gemeente. (Efeze. 4)

A590 Geloof en goede werken. (Jak. 1)

A589 De 24 oudsten. (Opb. 4, 5)

A588 Erfzonde en zo. (Rom. 5, 6)

A587 Evangelie en geloof. (Rom. 1)

A586 Erfgenaam uit koninklijk geslacht. (Math.1/ Luk.3)

A585 Wonderen als tekenen.

A584 Wat Christus nú doet. (Hebr. 9:14)

A583 Van moederschoot af.

A582 Brieven over kerkhistorie. (Opb.)

A581 Nieuwe identiteit. (Efeze. 1, 3)

A580 De duizend jaren. (Opb. 20)

A579 Open brief van Jacobus. (Jak. 1)

A578 Eén tempel der waarheid. (Hebr. 3)

A577 De Goede Herder lééft. (Joh. 10)

A576 Bóven de zon. (Joh. 6)

A575 Jehovah, de Eerste en Laatste. (Opb. 1)

A574 Openbaring, hoezo moeilijk? (Opb. 1)

A573 Gekruisigde Blijde Boodschap. (1Kor. 2)

A572 Dorsvloer en zo. (Gen.50)

A571 Hosea en het manke volk. (Hos.12)

A570 Aren en de wet. (Luk. 6)

A569 Verschijnen en verdwijnen. (Math. 2)

A568 Onrechtvaardige rentmeester. (Luk. 16)

A567 Geen verplaatsing, maar vervanging. (Rom. 5)

A566 Op weg naar morgen. (Rom. 8)

A565 Onderpand der Schriften. (2Kor. 5)

A564 ‘Allen’ als misverstand. (Efeze. 3)

A563 Zaligheid van de ziel. (Hebr. 10)

A562 Alle macht van de Gezalfde. (Efeze. 1:5)

A561 De parel en de schat. (Math. 13)

A560 Elementaire waarheid. (Hand. 2)

A559 Komend koninkrijk. (Math. 13)

A558 Zinloos uitzinnig. (Gal.3)

A557 Identiteit door het Woord. (Hos. 3, 4)

A556 Verborgen zaligheid.

A555 David en Absalom. (2Sam. 15)

A554 Uit het oog. (Luc.2)

A553 Wie zijn toch dezen? (Jes. 49)

A552 Uitverkoren zonen. (Efeze. 1:5)

A551 Uitverkoren volk.

A550 Gods Masker. (Heb 1,3)

A549 Buitenaards. (Efeze. 1,3)

A548 Uitverkoren. (Efeze. 1,4)

A547 Niet zien maar geloven. (Joh. 20)

A546 Deze uw dag. (Luk. 19)

A545 Heilig alternatief.

A544 Mission Invisible.

A543 Waarheid in het huis Gods. (1 Tim.3:15)

A542 Onze hoop.

A541 Kerst, het feestloze feest.

A540 Alle beloften vervuld.

A539 Het gezag van Paulus. (2 Kor.11)

A538 Het gezag van het Woord.

A537 Verborgen genade.

A536 Buiten de wereld. (2 Kor.10)

A535 Heel de raad Gods. (Luk. 10)

A534 Belijdenis.

A533 De zalving te Bethanië. (Mark. 14)

A532 Amelek.

A531 Liefde voor de Waarheid. (2 Thes.2)

A530 Onvergankelijk is het Woord. (Ps.119)

A529 Aanstelling tot Zoon. (Math. 22)

A528 Filadelfia of Laodicea. (Opb. 2, 3)

A527 Ontbonden naar heerlijkheid. (1Kor.15)

A526 Universeel priesterschap. (2Kor. 5)

A525 De linnen grafdoeken. (Joh. 20)

A524 Paroussia. (Math. 24)

A523 Ontdekte waarheid. (2 Kor. 4)

A522 Verborgenheid. (Rom.16)

A521 Geroepen tot zoonschap. (Rom.8)

A520 Bedekking en Heerlijkheid. (2 Kor.3)

A518 De Hogepriester en de vaste spijs. (Hebr.)

A517 Het proeven van Gods wil. (Rom. 12)

A516 De onrechtvaarige rechter. (Luk. 18)

A515 Het herstel van Davids troon. (Hand. 15)

A514 Het Lichaam van Christus. (Hand. 15)

A513 Eén geworden met Christus. (Rom. 6)

A512 Geen oordeel onder het Nieuwe Verbond. (Rom.7, 8)

A511 Toonbeelden van genade.

A510 Israëls toekomst. (Zach. 10)

A509 Woord en wetenschap.

A508 Zaligheid en heiliging. (2 Thes.2)

A507 Aangezicht tot aangezicht. (1 Kor. 13)

A506 Apartheid. (1 Kor. 6)

A505 De Eerstgeborene.

A504 Werking der sterkte.

A503 Noach en de zondvloed.

A502 Sleutels van het Nieuwe Verbond. (Jesaja 22)

A501 Eenheid door het Woord. (Ef./1Joh)

A500 God verandert niet. (Jak. 1)

A499 Het apostolisch concilie van Jeruzalem. (Rom.15)

A498 Vrijheid is geen leegheid. (Rom.7)

A497 Zijn waar Hij is. (Joh.14)

A496 Saul en David in En-gédi. (1Sam.24)

A495 Héél de Schrift. (2Tim.3)

A494 Ongelovige gelovigen.

A493 Berouw, vermaning, vertroosting.

A492 De strijd van Gideon. (Richt. 8.)

A491 Wonderbare spijziging. (Joh.6)

A490 Gebod(en) en Wet. (Jakobus)

A489 Hoorders of daders?

A488 Davids Volkstelling.

A487 Beloofde toekomst.

A486 Gods demonstratie.

A485 Tafels in de Bijbel. (Jes.28)

A484 Een vrouw in het buitenland. (Mark. 7)

A483 Gehoorzaam te water. (doop). (Fil. 2)

A482 Het Overblijfsel. (Rom. 11)

A481 De Samaritaanse Vrouw. (Joh. 4)

A480 Voorbij de schaamte. (Rom. 9)

A479 De Zoon des Mensen. (Math. 9:6)

A478 De bouwers en dé Bouwer.

A477 De kracht der dwaling.

A476 Aan wíe is de Zoon gegeven? (Joh. 3:16)

A475 De verloren zoon.

A474 Het scenario van Amos.

A473 Geschapen in Christus Jezus.

A472 De onvruchtbare wijngaard. (Jes.5)

A471 Sprekende bomen. (Richt.9)

A470 Verborgen Vrucht. (Joh. 12)

A469 Lijden aan belijden.

A468 Rechtvaardigheid Gods. (Rom. 3)

A467 Vreemdelingen van het licht. (Gen. 12)

A466 God, waar bent u?

A465 Gods Evangelie van de Zoon. (1Petr.1)

A464 Geen oorlog tegen onkruid. (Mat. 13)

A463 Abrahams offer. (Gen. 22)

A462 De heerlijkheid van Sion. (Ps. 87)

A461 Vice versa Cyprus. (Hand. 13)

A460 De langste dag. (Joz.10)

A459 Het geheim van de zonnenwijzer. (2 Kon. 20)

A458 De échte helder-zienden. (Mark. 8)

A457 Openbaring is al aangebroken. (Opb. 22)

A456 Opname en Wederkomst.

A455 Gemeente en Koninkrijk.

A454 Vrij van de wereld. (2 Kor. 6)

A453 Het heil voor de hoofdman. (Hand. 10)

A452 Gods man in Bethel – 2. (1Kon.13)

A451 Gods man in Bethel – 1. (1Kon.13)

A450 Het volk der Meden? (Jer. 50)

A449 Ontvangen, bewaren en doorgeven. (2Tim. 2)

A448 Restitutie. (2Petr.3)

A447 Oude en nieuwe wijn. (Mat.9 / Luk.5)

A446 Vasten : Beeld van dood en rouw. (Mat.9 / Luk.5)

A445 Van apostelen tot oudsten. (Ef. 4)

A444 Het goede nieuws. (1Petr. 2)

A443 De Kracht van het Woord. (Rom. 1)

A442 Héél het huis Israël. (Hand. 26)

A441 De échte Leider is opgestaan. (Ef. 4)

A440 Het gebed van Paulus. (Ef. 1-3)

A439 Moet die Hoed? (1Kor.11)

A438 Michael en Zijn Engelen. (Opb. 12)

A437 De ándere weg. (Luk. 5)

A436 Beren op de weg. (2Kon. 2)

A435 Gods volk van de toekomst. (Zach. 2)

A434 De deur, de Herder en de Stal. (Joh. 10)

A433 De Ontembare Tong. (Jac.3)

A432 De Ware Kerk. (Efeze.2)

A431 De Leer der Apostelen. (Hand.2)

A430 De symfonie der gemeente. (Rom. 15)

A429 De Gelovige bij uitstek. (Fil.2)

A428 De Gemeente is geen kerk. (Openb 2,3)

A427 Het Zondeprobleem. (Rom.6)

A426 De verborgen Bruidegom. (Hgl.3)

A425 Gegeven om aan te nemen. (Ps.68)

A424 Stap die dode wereld uit. (Openb.1)

A423 Leven in twee eeuwen. (Gal.1)

A422 De Opstandingen. (1Kor. 15)

A421 Bediening van Petrus en Paulus. (Gal.2)

A420 Staan blijven! (2Thes.2)

A419 Eeuwig Leven, géén toekomst muziek. (Joh. 14)

A418 Brood en Wijn ten Leven. (1 Kor. 15)

A417 Maar nu spreekt de Zoon. (Hebr. 1)

A416 Valse wetenschap. (1 Tim. 6)

A415 Een verzegelde erfenis. (Ef. 1)

A414 Orpa, Ruth en Boaz. (Ruth. 1)

A413 En leert van de vijgeboom. (Math. 24)

A412 Tot dienen geroepen. (Kol. 3)

A411 Uitverkiezing en Predestinatie. (Ef. 1)

A410 De zalving. (1 Joh. 2)

A409 De opname en daarna. (2 Thes. 2)

A408 Als God niet meer zwijgt. (Ps. 83)

A407 Wat is nou Israël? (Rom. 11)

A406 Het boek des Levens. (Op. 20)

A405 Het zaad van Ismaël. (Gal. 1)

A404 Het zaad van Amalek. (Ex. 17)

A403 In Elia’s voetspoor. (Mal. 4)

A402 Bezaleël en Aholiab. (Ex. 31)

A401 Kiezen tegen kijken in. (Luk. 19)

A400 Vruchten na onvruchtbaarheid. (Luk. 8)

A399 De Tegenwoordige Waarheid. (Tit. 2)

A398 Visioen van hemelburgers. (Zach. 3)

A397 De profetie van Simeon. (Luk. 2)

A396 Mozes en Christus. (Ex. 2)

A395 Kaïn en Abel. (Gen. 4)

A394 Achter het gordijn. (Hebr. 9)

A393 De toekomst van Jeruzalem. (1 Thes.5)

A392 De Gemeente in Psalm 16. (Ps. 16)

A391 Levende hoop. (1 Petr. 1)

A390 In de opperzaal. (Hand. 1 )

A389 Een priesterlijk geslacht. (Mal.)

A388 De gemeente in Openbaring. (Opb. 1)

A387 De startstreep en daarna. (Rom. 5)

A386 De termijn der volkeren. (Luk. 21)

A385 Kracht na het Kruis. (Rom. 5)

A384 Eeuwig leven met verlies. (Rom. 5)

A383 Erfenis der vrijheid. (Jes. 54)

A382 Wijze en dwaze maagden. (Mat. 25)

A381 Geen projectie maar reflectie. (2 Kor.3)

A380 Zon, maan en sterren. (Mat. 24)

A379 Volharden tot het einde. (Mat. 24)

A378 Een licht is opgegaan. (Opb. 22)

A377 Heiligmaking. (1 Thes. 4)

A376 De Drie Getuigen. (1 Joh. 5)

A375 Aannemen, alstublieft! (Joh. 1)

A374 Een tweesnijdend zwaard. (Hebr. 4)

A373 Kleedt u zich maar uit. (Kol. 3)

A372 Altijd Dezelfde. (Heb. 13)

A371 Gevangenen van Christus. (Ef. 4 )

A370 Hebben en (vast) houden. (Hebr.)

A369 Het “Onze Vader”. (Mat. 6)

A368 Geleid door de Geest. (Rom. 8 )

A367 Geest en Vlees. (Rom. 8 )

A366 Geloof of Godsdienst? (Joh.6)

A365 De Wanhoop van de Wet. (Rom. 8 )

A364 De naaste Naaste. (Luk. 10)

A363 Gezondheid! (1Tim. 6)

A362 Hoezo Millennium? (Joz. 3)

A360 Een verhard volk. (Joh. 12)

A359 Bent u ook blindgeboren? (Joh. 9)

A358 Jordanië en de Palestijnen. (Ez.25)

A357 Nederigheid. (Joh. 8)

A356 Een voor-wereldlijk plan. (2Tim. 1)

A355 Lid van een kerk? (Mat. 16)

A354 Christus is Alles in Allen. (Kol. 3)

A353 God is Alles in Allen. (Opb. 21)

A352 Het Evangelie. (Jes. 55)

A351 Ouderlingen, Priesters & Koningen. (Opb. 4,5)

A350 Spelend voor Zijn aangezicht. (Spr. 8)