1. A423 Leven in twee eeuwen Ab Klein Haneveld 01:14:53

De veronderstelling van velen dat bij de opname van de Gemeente de wereld vergaat, stoelt goeddeels op een soms aanvechtbare vertaling in de Bijbel van het Griekse begrip “aioon”. Letterlijk betekent dat woord “eeuw”, in de zin van een aan een regime gekoppeld tijdsgewricht. De term “voleinding der wereld” in Mattheüs 13:40 en 24:3, bijvoorbeeld, heeft betrekking op het einde van de huidige nog door de satan beheerste “eeuw” en de daaropvolgende oogst van Christus. Met Zijn opstanding is intussen de “toekomende eeuw” voor christenen al begonnen, zodat die in twee eeuwen tegelijk leven: naar het vlees, de buitenkant, in die van de “zorgvuldigheden des levens” en geestelijk onder de heerschappij van de genade. Gelovigen leiden nog een bestaan in de huidige kosmos (wereld), maar horen niet meer bij deze eeuw. Dankzij de vernieuwing van hun denken, de verandering van hun innerlijk.

“Doch wij spreken wijsheid… niet van deze eeuw…”