Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag Livestream
Zaterdag 8 mei 2021

Onderwerp: Paulus en de Profeten in Rom. 9-11 v.v

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat de apostel feitelijk doet, is de wellicht wat duistere uitspraken van de profeten plaatsen in het licht van het Nieuwe Testament. En daarmee demonstreert hij, dat het tegenwoordige – gemeentelijke – werk Gods niets anders is dan de vervulling van Gods beloften. Weliswaar onbekend, maar niet werkelijk iets nieuws! Juist wanneer Paulus wordt geïsoleerd van de oudtestamentische profeten, kan zijn bediening en leer niet worden begrepen. Dit geldt, meer nog dan in de brief aan Efeze, voor de 3 parenthetische hoofdstukken in de brief aan de Romeinen. Hierin vinden wij minstens 40 verwijzingen naar – of citaten uit – het Oude Testament. De eeuwige polemiek over Romeinen 9 t/m 11 is slechts te wijten aan de aarzeling om eerst deze oude profetieën werkelijk serieus te nemen.

Livestream zaterdag 8 mei:
Het dagprogramma
is als volgt:
Eerste Livestream
10:00 – 11:45
Tweede Livestream
13:00 – 14:30
Derde Livestream
15:00 – 16:15

In verband met de coronamaatregelen zijn we helaas weer genoodzaakt een aantal aanpassingen te doen voor de NBC contactdag van zaterdag 8 mei. U dient u zich vooraf aan te melden, omdat er maximaal 30 personen in de zaal mogen.

Let op!
locatie
: Wijkcentrum ‘Het Bolwerk’
Ravelijn 55
7325 NT Apeldoorn

Aanmelden
Als u de contactdag wilt bijwonen, dient u zich vooraf aan te melden bij Daan van Eendenburg via daanvaneendenburg@gmail.com. Na uw aanmelding bent u, zonder tegenbericht, welkom in Apeldoorn. U kunt zich niet per studie inschrijven, de aanmelding geldt voor de gehele dag.

Misschien ten overvloede: blijf thuis bij klachten.

Catering
Koffie en thee zijn gratis. De lunch dient u zelf mee te nemen, of even in de buurt te bemachtigen. Er is een winkelcentrum op 200m afstand.

Kinderdienst
Er is geen kinderdienst.

We hopen van harte dat de volgende contactdag (25 september 2021) weer als vanouds kan plaatsvinden.


Conferentie Wuppertal 2021
Onderwerp: “Die is, en Die was, en Die komen zal”

Na overleg met Gerd Halfmann, hoofd van “Bildungsstätte Bundeshöhe”, zal het waarschijnlijk niemand verbazen dat hij noch wij, vanwege de corona pandemie, voldoende mogelijkheden zien om onze conferentie doorgang te doen vinden. De regels zijn bij hen en bij ons nu nog strenger dan vorig jaar. Het is niet anders.

We gaan dus ons alternatief van vorig jaar weer uitvoeren. Online uitzendingen vanuit Beekbergen. De dagschema’s kunnen anders zijn dan vorig jaar. De overheidsbeperkingen kunnen anders zijn, en wellicht moeten we ook nog rekening houden met een avondklok. We zullen alles via die website communiceren. ‘Houd daarom deze pagina in de gaten’.

Dit bericht zal aangevuld worden zodra er meer bekend is.Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2021

Alhoewel er op dit moment geen evenementen zijn toegestaan zijn de voorbereidingen voor de tentcampagne 2021 al in volle gang. Er zijn vergunningen aangevraagd vergezeld gaande van Covid-19 protocollen. Of en onder welk risico niveau wij de campagne kunnen houden wachten wij maar af.

De aangemelde teams vindt u op bijbelstudie-evangelisatiepagina.nl

Houd voor de actuele informatie de website in de gaten.


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….Doopdienst

Zondag 31 mei, 2020 (1.ste pinksterdag)

Op zondag 31 mei a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V. Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’