Welkom bij het NBC

Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 23 september 2023

Het hiernamaals en de hemel 

Wie kent het niet? Het gebaar van de sportman of -vrouw (sportmens, homo adidas), die de blik en de wijsvinger(s) theatraal ten hemel richt, na de een of andere prestatie, die door dit gebaar wordt opgedragen – wat dat ook zijn moge – aan een bekend veronderstelde onlangs overledene. De betrekkelijke zinloosheid van de geste wordt versterkt door de suggestie, dat bedoelde overledene ergens daarboven vanuit het hiernamaals een goedkeurende blik werpt op de voorstelling.
Hoewel Van Dale’s Groot Woordenboek Van De Nederlandse Taal niet minder dan 9 begrippen hecht aan het woord “hemel” is het “hiernamaals” daar niet bij! En terecht. Niet slechts in de Bijbel, maar in alle culturen wordt het hiernamaals gelocaliseerd niet in de hemel maar in de hel. Niet in de hoogte, maar in de laagte. In hades, in sheol. Sterven is een afgang.
Maar terwijl deze situatie algemeen als oneindig werd en wordt beschouwd, beschrijft de Schrift dit als een voorlopige toestand, in afwachting van het laatste oordeel over de levenden en de doden.
De grote en enige uitzondering op het bovenstaande is, dat de gelovigen van ná de opstanding van Christus en van vóór Zijn wederkomst, als eerstelingen uitverkoren zijn tot een positie in de hemel. Nu en voor eeuwig.
Dit zal aan de orde komen op onze aanstaande contactdag op 23 september te Apeldoorn. Allen van harte welkom.

Locatie: Wijkcentrum ‘Het Bolwerk’
Ravelijn 55
7325 NT Apeldoorn

Voor meer informatie en routebeschrijving
klik hier.


Doopdienst
Zondag 8 oktober 2023

Op zondag 8 oktober a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  De dienst zal gehouden worden om 13:30 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder Klein Haneveld. Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
13:30 uur.


Conferentie Wuppertal 2023
29 juli tot 5 augustus 2023

Onderwerp: “Verbonden en Verbanden.”

Vanzelfsprekend bestaat onenigheid over de Naam des Heeren. Over de oorsprong, de schrijfwijze, de vertaling, de uitspraak, de betekenis en de synoniemen of alternatieven. Met de naam JeHoVaH – excuseert u mij deze eeuwenoude en internationale schrijfwijze en uitspraak – wordt immers de Schepper van hemel en aarde aangeduid, wiens existentie zelfs in een zogenaamd christelijke omgeving ter discussie wordt gesteld.

In protestants-orthodox milieu wordt ons gezegd dat Jehovah de naam is van de “Verbondsgod”, letterlijk dus “de God van het Verbond”. Men bedoelt, naar ik hoop en vermoed, dat de éne partij van dat verbond Zich bekend maakt met de naam Jehovah, in de Statenvertaling weergegeven met het woord Heere (in klein-kapitalen).

Maar welk verbond wordt bedoeld?

In de bekende “Bijbelse Encyclopedie” (Kok-Kampen) schreef Dr. Herman Bavinck: “Er worden in het O.T. verschillende verbonden, door God gesloten met mensen, vermeld, die echter alle in wezen één zijn, als de vrijwillige verbondenheid van God aan het door Hem verkoren mensenkind …..” Uitgaande van deze eenheid worden vervolgens verschillende verbonden genoemd, die alle beschouwd worden als aspecten van het “werkverbond” of “genadeverbond”. Zelfs de Mozaïsche wetgeving wordt in dat kader ingepast. Vandaar dat in kringen van de foederaal-theologie (Lat. foedus = verbond) in alle gevallen gesproken wordt over “het verbond”, alsof er maar één is. Dat alle verbonden en beloften verankerd liggen in de Persoon en het werk van Jezus Christus is Bijbels volkomen juist. Maar dat neemt niet weg dat de gebruikte terminologie in de Bijbel in ’t geheel niet voorkomt. Verbondsleer ziet enige dingen over het hoofd:

  1. Het onderscheid tussen individuen en volkeren,
  2. Het onderscheid tussen Joden, Heidenen en de Gemeente Gods (1Kor.10:32).
  3. Het onderscheid tussen Israël en de Gemeente (de Kerk).
  4. Het in de wederkomst van te openbaren koninkrijk van Christus op aarde.
  5. Gods werk is in wezen niet soteriologisch maar theocentrisch; niet gericht op de verlossing van de (een) mens, maar op de heerlijkheid van de Naam Gods!

Beter zou men de verschillende verbonden afzonderlijk en in zichzelf bestuderen, om daarna hun eventueel onderling verband te bezien. Anders raakt men toch heus “verkeerd verbonden”.

Welkom in Wuppertal!


BMDB-Logo-header700

Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2023.

Meer informatie op: bijbelstudie-evangelisatie.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Graag wil ik ook hier mijn dank betuigen voor de talloze blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn vrouw, hulp en maatje op 9 aug.jl. Dat bijna 500 personen de moeite namen om haar op aarde de laatste eer te bewijzen heeft grote indruk op mij en de familie gemaakt en heeft ons zeer bemoedigd. Zij zal hier gemist worden.


Levend geloof 

Daan van Eendenburg en Willem van Stempvoort in gesprek met mensen voor wie hun geloof het belangrijkste is in hun leven. De gasten vertellen over hun leven en welke rol geloof daarin gespeeld heeft en nog steeds speelt.


Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden. 

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen