Welkom bij het NBC


Doopdienst
Zondag 24 november 2019

Op zondag 24 november a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer.

De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld.
Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
Aanvang: 14:00 uur.

Voor kaart en routebeschrijving klik op de kaart

Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 28 september 2018

Onderwerp was: Verborgenheden

Natuurlijk, velen doen het. Men kan het woord “verborgenheid” eenvoudig negeren. Dan resteert bijvoorbeeld: het Koninkrijk der hemelen, Christus, Zijn Wil, de ongerechtigheid. In plaats van de verborgenheid van het koninkrijk, de verborgenheid van Christus, de verborgenheid van Zijn Wil en de verborgenheid der ongerechtigheid. En wanneer de uitdrukking niet wordt genegeerd, bestaat de neiging die zodanig te veralgemeniseren, dat die niets meer betekent. Immers, al wat God in Zijn Woord bekend maakt, was daarvóór immers verborgen! Mede voor dat doel heeft men het begrip “voortschreidende Godsopenbaring” uitgevonden. Eerst is het verborgen bij God, Die het vervolgens op Zijn tijd openbaart. En waar dat geldt voor al wat God openbaart, was alles wat God openbaart eerst een verborgenheid. En waarom de vertalers van het N.B.G. het woord vervingen door “geheimenis” is zal ook altijd wel een geheimenis blijven. Niettemin suggereert de veronderstelde overtolligheid van de uitdrukking, dat die juist zou moeten worden beklemtoond. En inderdaad, zij blijkt een zeer specifieke Bijbelse betekenis en toepassing te hebben in betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus.

Conferentie Wuppertal 2019
3 augustus t/m 10 augustus 2019

Onderwerp was: “Gods plan in de Geschiedenis”

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1Tim.2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet in Gods handelen. In werkelijkheid is Gods werk theocentisch: het gaat niet om de mens, maar om God Zelf. Immers staat ter discussie of God wel rechtvaardig is in zijn handelen met mens en wereld. Of hij niet schromelijk te kort schiet in zijn veronderstelde betrokkenheid bij de schepping. Waarom grijpt Hij niet in? Kortom, God heeft eén en ander te bewijzen in de loop van de historie. Zoals Zijn toorn en macht (Rom.9:22) en de rijkdom Zijner heerlijkheid (Rom.9:23). Of de uitnemende rijkdom Zijner genade (Ef.2:7) en Zijn trouw (geloof) (Rom.3:3) en rechtvaardigheid (Rom.1:17; 3:4, 21, 25, 26). Anderzijds wordt in de geschiedenis het volstrekte onvermogen van de mens gedemonstreerd. De zondige natuur van de mens komt immers tot uitdrukking in het falen van alle menselijke filosofie en ideologie. Zelfs een 1000-jarige Christusregering zal niet leiden tot het uitbannen van zonde en dood. En daarom verwachten wij naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (2Petr.3:13)


Lezingen online 

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbels-panorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.
 

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen’