Ab Klein Haneveld

Uit een dynastie van bijbelvorsers stamt hij. In navolging van zijn vader en grootvader wijdt Ab Klein Haneveld (1945) zich al decennia lang ononderbroken aan het geven van intensieve studies in het verstaan van Gods Woord.  Hij leidt kringen, studiedagen en -reizen en conferenties. Ook was hij docent aan enkele bijbelscholen. De weerslag van zijn sessies is te beluisteren op duizenden geluidscassettes over talrijke essentiële aspecten van het geloof in Jezus Christus. Die banden* hielpen velen een beter inzicht in de Schriften te krijgen. Een hechte band met de Bijbel. Menig (geloofs)leven is er ingrijpend door veranderd.

Kenmerkend voor de wijze van doceren is een absolute onderwerping aan het gezag van Gods Woord, gebaseerd op het rotsvaste geloof in de letterlijke inspiratie ervan door de Heilige Geest.  In plaats van een veelheid aan geboekstaafde theologische visies en belijdenisgeschriften te hanteren, laat Ab Klein Haneveld vrijwel uitsluitend de Schrift zelf aan het woord. Om aan te tonen dat die zichzelf verklaart!

Hij werd geestelijk vooral gevormd door zijn vader, de bekende, in 1988 overleden bijbelleraar en evangelist Jacob Klein Haneveld. Die noemde in zijn biografie deze oudste zoon ‘een verbeterde uitgave’ van zichzelf. Evenals zijn vader geeft Ab Klein Haneveld de voorkeur aan het gebruik van de Statenvertaling, die het dichtst bij de oorspronkelijke talen (Hebreeuws en Grieks) is gebleven.

Ab Klein Haneveld, behalve bijbelleraar ook een begenadigd musicus, werkt om praktische redenen onder de organisatorische paraplu van het door hem opgerichte Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC). Dat is niet gebonden aan enige denominatie en heeft geen ander doel dan gelovigen te helpen die er naar verlangen hun kennis van Gods Woord te verdiepen.

*  Deze banden zijn online te beluisteren als Bijbellezingen (red.)

 https://www.bijbelstudie-evangelisatie.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/