C330 Paulus & Profeten in Rom. 9-11

C329 Jericho

C328 Onvergankelijk Woord

C327 Verborgenheden

C326 Gods plan in de Geschiedenis
(Conferentie Wuppertal 2019)

C325 De Olijfberg

C324 De zondeval en verder
*(nog niet voltooide studie)

C323 De wederopstanding des vleses

C322 Twee olijftakken

C321 Ingaan in de rust

C320 De Hogepriester

C319 Bijbelse Basis Begrippen – 2
(Conferentie Wuppertal 2018)

C318 Wandel in het Licht

C317 Normen en Waarden

C316 Ziel & Zaligheid

C315 Hervorming?

C314 Kingdom Now

C313 Bijbelse Basis Begrippen
(Conferentie Wuppertal 2017)

C312 Bijbel en Traditie

C311 Jozef&Zn

C310 Ingaan en erven

C309 Verre van Verstoten

C308 Uw Naam worde geheiligd

C307 Uw koninkrijk kome
(Conferentie Wuppertal 2016)

C306 Hel, Hemel en Hiernamaals

C305 De opname en dan

C304 Het werkende Woord

C303 Jakob-Israël

C302 David en zijn tijd
*(nog niet voltooide studie)

C301 Izak

C300 Abraham en zijn Zaad
(Conferentie Wuppertal 2015)

C299 Licht of Duisternis

C298 Gemeentelijke Gaven

C297 Tongen, Tekenen en Tijden

C296 Leiding en lot

C295 Het Millennium

C294 Gog en zijn benden (Ez.38, 39; Op.20)

C293 Kind, Knecht, Koning
(Conferentie Wuppertal 2014)

C292 Gemeentebouw

C291 Profetie van Bileam

C290 Wijsheid en IJdelheid

C289 Jerobeam en de twee profeten (1Kon.13)

C288 Veertien betere dingen

C287 Een veel beter verbond
(Conferentie Wuppertal 2013)

C286 Koning der koningen

C285 Het Evangelie

C284 Vrucht dragen

C283 Héél Israël

C282 Hemels burgerschap

C281 Het tegenwoordige werk van Christus
(Conferentie Wuppertal 2012)

C280 Leve de vrijheid!

C279 2 verbonden en 2 naturen

C278 De 70ste week en de 1000 jaren

C277 Bijbelse economie

C276 De last van Amos

C275 Hoezo bedelingen?

C274 Jozef’s geschiedenissen

C273 Jezus van Nazareth
(Conferentie Wuppertal 2011)

C272 De Bruid

C271 Oorlog en Vrede

C270 Het anti christelijke rijk

C269 Paulus, de apostel

C268 Simon en Simeon

C267 Op reis door Britannië 2010

C266 Buiten de legerplaats

C265 Zoonschap en Erfrecht

C264 De Wederkomst van Christus
(Conferentie Wuppertal 2010)

C263 Wereld en Waarheid

C262 Ambten in de gemeente

C261 Het werk van de Geest

C260 De verheerlijking op de berg

C259 Eerstgeboorterecht & Koningschap

C258 Het Evangelie der Apostelen

C257 Alzo ook op de aarde
(Conferentie Wuppertal 2009)

C256 Boaz en Ruth

C255 Bijbel en wetenschap

C254 Oud en Nieuw

C253 Het licht is aan (Kersttoespraak 2008)

C252 Kerstfeest en Pasen

C250 Paulus op de Areopagus

C249 Het normale christelijke leven
(Conferentie Wuppertal 2008)

C248 Jeruzalem en Babel

C247 De Heer zal voorzien

C246 Het gouden kalf

C245 Een uitverkoren volk

C244 Vrijheid & Verantwoordelijkheid

C243 De Gemeente ná de ‘opname’

C242 De Ware God

C241 De ware levende weg
(Conferentie Wuppertal 2007)

C240 Schandelijke bedekselen

C239 Galilea en Judea

C(b)238 Psalmen (Christus in de Psalmen)

C237 Volmaakt leven

C236 Draai je om en laat je dopen

C235 Sodom en Gomorra

C234 Vergeving

C233 Geloof, Hoop en Liefde
(Conferentie Wuppertal 2006)

C232 De Christelijke Norm

C231 Saul & Saulus

C230 Geef je over!

C229 Zaaien en maaien
(Jongerenweekend 2005)

C228 Strijden tegen de zonde

C227 Opdat vervuld worde

C226 Het huis van van God

C225 Bijbelse bedelingen

C224 Toespraken van Jezus

C223 Wat is de mens?
(Conferentie Wuppertal 2005)

C222 Het Levende Lichaam

C221 De Blijde Boodschap

C220 Erven of Derven?

C219 Man en Vrouw

C218 De vrije dienstknecht

C217 Dromen in de Bijbel

C216 Offers & Offerdienst

C215 Alle dingen werken mee ten goede

C214 Apostels & Epistels
(Conferentie Wuppertal 2004)

C213 Geloof in gevaar

C212 Het nieuwe Jeruzalem

C211 Jacob in Pniël

C210 Job, de gelovige

C209 De Rode Vaars

C208 Tot vrijheid geroepen

C207 De Waarheid maakt Vrij

C206 Overwinnen of verliezen
(Conferentie Wuppertal 2003)

C205 Verandering van denken

C204 Zalige Hoop

C203 Salomo

C202 Een nieuw Jeruzalem

C201 Wonderen en Tekenen

C200 Ga over de grens

C199 Een Nieuwe Schepping
(Jongerenweekend 2002)

C197 De dagen van Noach en de wederkomst

C196 Zegen of vloek?

C195 Van Schepping tot Schepping
(Conferentie Wuppertal 2002)

C194 Kracht in Zwakheid

C193 Doop … Meer dan reiniging

C192 Profetie & actualiteit

C191 Woord of Traditie?

C190 Bruid of Zoon? (De Gemeente als Man)

C189 Vredevorst (kerstdienst)

C188 De Gemeente in Handelingen

C187 Een teken van afwassing

C186 Wat verwachten wij nog?
(Jeugdweekend 2001)

C185 De vrouw en het Beest

C184 Hemel op aarde

C183 Leven uit geloof
(Conferentie Wuppertal 2001)

C182 Ik zal zijn, Die ik zijn zal

C181 Licht uit de Honing

C180 Losser en Looser

C179 Dit is mijn wereld niet

C178 Het Voorbeeld van Jezus

C177 Jezus en de Wet
(jongerenweekend 2000)

C176 Aftellen voor de opname

C175 De Heer of de Leer

C174 Woorden en werken van David
(Conferentie Wuppertal 2000)

C173 Heerlijkheid!

C171 Zonen van God

C170 Niet tegen vlees en bloed?

C169 Wat is de Hemel?

C168 Gods beloften, ja en amen
(Conferentie Wuppertal 1999)

C167 De Emmaüsgangers en de Schriften

C166 Het toekomstige werk der Gemeente

C165 Het Evangelie van Christus’ Heerlijkheid

C164 Is er iemand ziek onder u?

C163 Hervormd en Vrijgemaakt

C162 Het Gelovig Overblijfsel

C161 Gods Rechterhand

C160 Goeie Genade!

C159 Christus als Profeet

C158 Het Vaste Profetisch Woord
(Conferentie Wuppertal 1998)

C157 Het avondmaal

C156 Het eenmalige werk van Christus

C155 De heerlijkheid van de gemeente

C154 De heerlijkheid van Christus

C152 Werken; der Wet en des Geloofs

C151 Wandelen in de voetsporen van Jezus

C150 Verhandelingen in Handelingen

C149 Johannes over Jezus

C148 Gods akkerwerk

C147 Op reis door Gallië

C146 Wat dunkt u van den Christus?

C145 De mens in hof en stof

C144 Overzicht der bedelingen

C143 Uitgeleid uit het diensthuis

C142 Op reis door Egypte

C141 Zin en onzin onder de zon

C140 Zo gij iets begeren zult

C139 Geroepen uit Egypte

C138 De Gaven van De Geest

C137 De Gemeente en de Duizend jaren (Jeugdweekend)

C136 Het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)

C135 Het Nieuwe verbond

C134 Op reis door Britannië

C133 De Gemeente in de Profetie

C131 En God zwijgt

C130 Profetische feesten

C129 Wil de echte Lazarus opstaan

C128 Als de dagen van Noach

C127 Onze onderlinge bijeenkomst

C126 De vorst die komen zal

C125 Tussen de 70ste week en 1000-jarig rijk

C124 De Wereldleraar (De antichrist is onder ons)

C123 De toekomst (Jeugdweekend)

C122 Een Getrouw Hogepriester

C121 Handelingen 28:28

C119 1260, 1290 en 1335 dagen

C118 De 70e week van Daniël