1. C258 01 Het Evangelie der Apostelen Ab Klein Haneveld 01:02:37
  2. C258 02 Het Evangelie der Apostelen Ab Klein Haneveld 01:13:32
  3. C258 03 Het Evangelie der Apostelen Ab Klein Haneveld 01:02:04

De boodschap van het in het Oude Testament al aangekondigde Nieuwe Verbond is door de apostelen naar de volken gebracht. Dat Evangelie van de opgestane Christus maakt gelovigen zalig, maar omvat tegelijk veel méér. Bijvoorbeeld dat ooit de Geest zal zijn uitgestort op alle vlees, wat de profeet Joël voorzegde en op de Pinksterdag begon, zoals Petrus toen constateerde. Zowel Joden als heidenen die de naam des Heeren aanroepen worden nu behouden. Maar dat geldt straks ook voor de Joden in verdrukking, al horen die niet meer bij de Gemeente. Onder het Nieuwe Verbond zal ook de troon van David worden hersteld, waarop Christus zal heersen over geheel Israël. Weliswaar ging de boodschap van het heil via de tien stammen de wereld in, maar ook de twee (Juda) blijven onderdeel van Gods eeuwige plan. In die Waarheid, verankerd in Gods Woord en meer inhoudende dan alleen voorziening in de individuele noden van de gelovige, wil de Heer door Zijn Geest de Zijnen leiden.

“Voor u is de belofte en voor allen die verre zijn.”