1. C193 Doop ... Meer dan reiniging Ab Klein Haneveld 00:53:44

Door het sterven van de Heere Jezus is ieders schuld vergeven, maar niemand behouden. Daarom is zijn opstanding cruciaal. Wie in Hem gelooft, deelt met Christus eeuwig leven in het Nieuwe Verbond. Door de doop getuigt de christen met een zichtbaar teken dat hij niet alleen met zijn Heer is gestorven, maar ook opgestaan. Zonder Christus verrijzenis waren prediking en geloof ijdel. De doop drukt wedergeboorte uit. Daarom past het ieder, die tot geloof komt, zich terstond te laten dopen. Door ingewikkelde liturgische opvattingen is de eenvoud van dat bijbelse patroon ondergesneeuwd. Wie éénmaal is gereinigd loopt op aarde nog wel “vuilen voeten” op, maar voor de afwassing daarvan zorgt de hemelse Hogepriester.

“Wat verhindert mij gedoopt te worden?”