1. C268 01 Simon en Simeon Ab Klein Haneveld 01:14:08
  2. C268 02 Simon en Simeon Ab Klein Haneveld 01:00:34
  3. C268 03 Simon en Simeon Ab Klein Haneveld 01:08:28

De apostel Petrus heette oorspronkelijk Simon of Simeon: ‘de horende’ of ‘de gehoorzamende’. Hij was in de Bijbel lang niet de enige met die naam. Kenmerkend voor de vele Simeons is, dat zij voorop gingen, eersten waren. Simon Petrus, bijvoorbeeld, was de eerste discipel van de Heere Jezus en beleed ook als eerste dat Hij de Messias was. En een Simeon was de eerste die het kind Jezus omarmde en als eerste uitriep dat Hij ‘een licht voor de heidenen’ zou zijn. Het was een Simon die als eerste het kruis van Christus op zich nam. En via een Simon – de tovenaar – werd voor het eerst de combinatie van occultisme en christendom bestraft. En Simon de Zeloot, om er nog één te noemen, predikte het Evangelie in Brittannië, waar Jozef van Arimathéa intensieve contacten had in de koninklijke familie, die door zijn bediening goeddeels tot geloof kwam. Een koningshuis uit de Keltische [Britse] stam der Simones! Was het ook niet Simeon die als eerste van Israels stamvaders leefde uit de zegeningen van Jozef?

“Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader.”