1. A545 Heilig alternatief Ab Klein Haneveld 01:19:55

De mens kan zichzelf niet veranderen, maar door gericht te zijn op de Heer en Diens Woord ontstaat vernieuwing van denken. Dat is iets anders dan leven onder de wet, want waar dat juk heerst, neemt de zonde toe en heeft die de heerschappij. In het leven van een gelovige mag daarentegen de genade heersen. De eis van de wet dat de zondaar moet sterven, is gedragen door de Heere Jezus, die daartoe tot zonde werd gemaakt. Op de nieuwe schepping onder het Nieuwe Verbond is de – op zichzelf heilige, maar onprofijtelijke – wet niet meer van toepassing. En de belofte aan gelovigen is dat niet de wet, maar de Geest hen in alle waarheid zou leiden. Het alternatief voor het door via Mozes gegeven juk, is navolger te worden van Christus, de Opgewekte, en zich door Hem te laten onderwijzen. Dat onderwijs geeft zicht op wat Hij tegenwoordig doet als Hogepriester op de troon der genade. Zijn navolgers zijn met Hem geplaatst in de hemel. Hun roeping is naar die positie te leven.

“Laat ons afleggen de oude mens en aandoen de nieuwe mens.”