1. A614 Een heilige Familie Ab Klein Haneveld 01:15:55

Niet om een beter mens te worden, maar omdat zij behoren tot de Koninklijke familie die Gemeente heet, zouden de op de toekomst gerichte gelovigen wandelen overeenkomstig hun hoge roeping. Die houdt de heerlijkheid van Christus in. Gods koninkrijk is van het Joodse volk weggenomen en aan de Gemeente gegeven. In tegenstelling tot Joden, die Hem nog verwachten, gelooft de christen dat de Messias is geko-men en in heerlijkheid zal terugkeren. De gelovige is vreemdeling in de wereld, zoals ook Hij die losliet, maar Zijn licht geeft aan degenen die – ook onderling – tot één (Zijn) familie behoren. Die is onttrokken aan de over de wereld gekomen duisternis, waarin ook Israël nu leeft. Als de Messias verschijnt, zal hun traditie Joden in de weg staan om Hem te ontvangen. Er is noch bij hen noch in de rest van de wereld liefde voor de waarheid. Het resultaat daarvan is in die wereld ook zichtbaar.

“Zo zijt gij niet meer vreemdelingen, maar huisgenoten Gods.”