1. A396 Mozes en Christus Ab Klein Haneveld 01:12:11

In leven, spreken en werk was Mozes een type van de Heere Jezus. Zijn getuigenis bevatte, zoals zoveel uit het Oude Testament, nieuwtestamentische waarheden. Net als de Messias gaf hij een hogere positie (aan het Egyptische hof) prijs om met zijn volk vernedering te doorstaan. Hij kwam om het naar verlossing uit slavernij te leiden. Omdat hij zag, dat er niemand was, stelde hij zich ervoor beschikbaar, als een dienstknecht. En evenals de Heere Jezus werd hij aanvankelijk verworpen, toen hij van de waarheid getuigde. Maar in geloof behaalde hij de overwinning van het Pascha en kon de ” verderver” de eerstgeborenen niet raken. Zoals hij dat ook nu de eerstelingen van een nieuwe schepping (de Gemeente) niet kan.

“Hij zag op de vergelding des loons.”