1. A625 Onvermogende offers Ab Klein Haneveld 01:19:59

Blijkbaar zijn er altijd christenen geweest die Joodse wetten hanteerden en daarmee in feite het door Christus teweeg gebrachte Nieuwe Verbond negeerden. Aan hen is onder meer de brief aan de Hebreeën geschreven, net als andere brieven in het Nieuwe Testament. De wet bevat zowel geboden als onderwijzing, maar kan geen zonden wegnemen, omdat hij op een niet deugende mens is gelegd. De wet laat hem zien hoe zondig hij is. De Bijbel zegt dat wet zonde doet toenemen. Vergeving bracht alleen de Heere Jezus Christus, die een levende Weg introduceerde. De inzettingen en rituelen uit het Oude Testament verwezen naar wat komen zou, maar hebben zelf geen praktisch nut. Gelovigen zijn het nieuwe leven ingegaan, waar destijds de hogepriester naar wees als hij op Grote Verzoendag met bloed van een bok het heilige der heiligen in mocht. Dat was een illustratie van de Nieuwtestamentische waarheid dat men voor altijd gereinigd wordt door het bloed van Christus. Dat van stieren en bokken kon die vergeving niet brengen.

“En daarom is Hij de Middelaar des Nieuwen Testaments.”