1. A559 Komend koninkrijk Ab Klein Haneveld 01:16:02

Wereldwijd wordt gebeden: ‘Uw koninkrijk kome’. Waarmee is aangegeven dat het er nog niet is, althans niet zichtbaar op aarde. In de toekomst zal Christus, de Koning, het Zélf openbaren, als Hij de troon van David inneemt. Over dat nu nog met Hem in de hemel verborgen Messiaanse koninkrijk, sprak Jesaja al. En de Heere Jezus deed het in gelijkenissen, die zowel duidelijk maakten als verhulden. Dat alles aan de Heer is onderworpen, wordt nog niet gezien, maar blijkt als Hij met Zijn Gemeente van eerstgeborenen verschijnt. Nu zaait Hij het goede zaad, het Woord, maar het meeste daarvan valt niet in goede aarde. Vaak op steen. Soms wordt het blij aangenomen, maar staat men vervolgens open voor on-Schriftuurlijke leringen en oppervlakkigheid. Anderen raken verblind door dingen van de wereld, zoals rijkdom en roem. Gelovigen worden niet geacht te bouwen aan Zijn koninkrijk in een wereld die de hunne niet is. Zij kúnnen – en mogen dat eigenlijk – niet eens, alle christelijke pogingen ten spijt.

“Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk.”