1. A462 De heerlijkheid van Sion Ab Klein Haneveld 01:15:27

Op twee niveaus gaat Psalm 87, die spreekt over Sion, in vervulling. Ooit zal de Zoon van David, de Heere Jezus Christus, Zijn heerlijkheid vestigen in Jeruzalem, als het aardse centrum van Zijn Koninkrijk. Een overblijfsel uit alle volken zal daar, na de grote verdrukking, voor Hem buigen. Daarbij bevinden zich dan ook nazaten van volken die vijanden van Israël waren en dat ook in de meer nabije toekomst zijn. Gods handelen met Israël staat model voor wat Hij doet met alle volken. Nu al is de Gemeente der eerstelingen Zijn – nog in de hemel verborgen – Rijk binnengegaan. Gelovigen staan daar ingeschreven en bezitten hemels burgerschap. Ook dat zal bij de zichtbare vervulling van deze profetie openbaar worden.

“De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken.”