1. A662 Jesaja vandaag Ab Klein Haneveld 01:15:11

Gods Woord, Zijn eeuwig plan weergevend, is er altijd geweest. Zowel Jesaja als Paulus spraken er over. Het boek Jesaja bevat profetieën over de oordelen over de volkeren én de zegeningen onder het Nieuwe Verbond. Ook hoe God de Gemeente uit de tien stammen van Israël liet ontstaan, omdat de twee (Juda), niet wilden geloven in wat Hij door Christus deed. De Schepper heeft de volgende fase van Zijn plan, dat ver voor de huidige schepping al vast stond, altijd van tevoren bekend gemaakt, zoals ten tijde van Noach en Abraham. Daartoe behoren ook de beloften voor de Gemeente van Christus, die al aan gelovigen in het Oude Testament werden gedaan, maar waarvan die de vervulling nog niet zagen. Door Zijn Woord maakt Hij ons ook nu Zijn (verdere) plannen bekend en van ons wordt verwacht daarnaar te luisteren. Wij kunnen van Hem leren, weten wat Hij deed, zal doen en waarom. Het boek Jesaja bevat veel profetieën de niet gaan over de tijd van die profeet, maar over de toen nog verre toekomst. Bijvoorbeeld over de eerste komst van de Heer en Zijn wederkomst, als Hij zich wederom een gelovig overblijfsel zal verwerven. Het profetische Woord van God heeft in het verleden bewezen volkomen juist te zijn. Er is geen enkele reden om er aan te twijfelen voor zover het heden en toekomst betreft. Hij voert nu Zijn plan uit door de Gemeente.

Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.”