1. A516 De onrechtvaarige rechter Ab Klein Haneveld 01:08:02

Sommige gelovigen pogen nu al op deze aarde ultiem recht te verkrijgen of te vestigen. Zij zullen niet verder komen dan de povere resultaten van – in hemels perspectief bezien – onrechtvaardige rechters. God bemoeit zich daar nog niet mee. Dat is inherent aan Zijn lankmoedigheid en genade. De dag van Zijn rechtspraak, c.q. oordeel, moet nog komen. Het is niet de bedoeling dat gelovigen daar eigengereid op vooruit lopen. De Heer spreekt recht op Zijn tijd. Tot het zover is – en de Gemeente deel krijgt aan Zijn uitoefening van het recht! – is het beter voor haar leden in deze bedeling van de verborgenheid onrecht te lijden dan zichzelf to wreken of kwaad met kwaad to vergelden. De komende heerlijkheid en de gerechtigheid op aarde verwachtend, mogen zij op Hem vertrouwen. Zonder to trachten zich in deze wereld rechten to verwerven. Beter is het te wachten op het loon, voor de rechterstoel van Christus.

“Wij lijden met Hem, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”