1. A533 De zalving te Bethanië Ab Klein Haneveld 01:17:14

De in alle evangeliën (hoewel verschillend) beschreven zalving van de Heere Jezus door Maria, met kostbare nardus, had een hoog profetisch en symbolisch gehalte. Zowel de vrouw zelf als de plaats van de gebeurtenis – het buiten Jeruzalem gelegen Bethanië op de Olijfberg – verwees naar de (positie van de) Gemeente van Christus, voor de leden waarvan zij ook een voorbeeld is. Dezelfde Maria ontmoette als eerste de Heer na Zijn opstanding, wat evident refereert aan het feit dat gelovigen een volk van eerstelingen vormen en geacht worden de ‘liefelijke geur’ van Christus te verspreiden. Maria ondervond weerstand van Judas, naar analogie van het zich tegen de Messias kerende Juda, dat Hem ook na Zijn verrijzenis bleef afwijzen. Voor het Joodse volk en de wereld is de Heer nu verborgen, dood in hun ogen, maar voor de Gemeente de opgestane, levende Hogepriester. Van gelovigen wordt verwacht dat zij zich, zoals Maria, geheel aan Hem overgeven en rusten aan Zijn voeten.

“Voorwaar ik zeg u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden.”