1. A517 Het proeven van Gods wil Ab Klein Haneveld 01:11:40

Gelovigen worden geacht beschikbaar to zijn voor hun Heer. Alleen dan verandert hun denken en leren zij Gods wil voor hun leven kennen. Hij wil dat alle mensen zich tot Hem bekeren, maar in het verlengde daarvan dat zij ook tot kennis van de Waarheid komen. Dat laatste is mogelijk voor wie – zoals beloofd – door de Heilige Geest wordt geleid bij het bestuderen van het Woord. De natuurlijke mens begrijpt niet wat de Geest hem duidelijk wil maken. De bedoeling is dat gelovigen zich toewijden aan de Heer. vrijmoedig regelrecht tot Hem gaan om bij de troon van de genade te luisteren naar wat Hij heeft te zeggen. Zo voedt Hij hen op en vernieuwt Hij hun denken. Dat leidt tot een vernieuwde levenswandel en in de toekomst een geheiligd nieuw lichaam. Alleen wie dienstbaar is aan de Heer zal Zijn wil in dit leven leren kennen. Het gaat om trouw blijven aan Hem Die trouw is.

“Hij die u roept is getrouw.”