1. A489 Hoorders of daders? Ab Klein Haneveld 01:17:24

Wedergeboorte is geen doel op zichzelf, maar alleen het begin van het nieuwe leven. Het doel van de gelovige is op te groeien van kind tot zoon, door te luisteren naar Gods Woord en daaruit te leven. Dat heeft met zijn wandel te maken. Opvoeding impliceert ook kastijding. Wie het Woord alleen (aan) hoort, blijft steken in theorie, en vergeet snel en is geneigd steeds opnieuw dezelfde vragen te stellen. Die attitude levert lauwe christenen op. Wie luistert, het Woord als water tot zich blijft nemen en er zich aan ondergeschikt maakt, is op weg naar het zoonschap. Hij wordt een ‘dader des Woords’ en zal loon onvangen. Daarvoor draagt de gelovige verantwoordelijkheid. In hoeverre hij die neemt, zal openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Het nieuwe leven onder de genade moet in de door Hem verkregen vrijheid metterdaad worden geleefd.

“Onderwerpt u dan Gode, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden.”