1. A565 Onderpand der Schriften Ab Klein Haneveld 01:16:16

Prediking over de ‘rijkdom der genade’ in Christus stuit vaak op problemen, omdat men meent de wet te moeten houden, terwijl gelovigen daarvan in Christus zijn verlost. De opvatting dat de mens door zich aan regels te houden is te verbeteren, staat haaks op het verkrijgen van nieuw leven, verwekt door de Heilige Geest, nadat de oude mens met Christus is gestorven. Prediking komt vaak niet verder dan het kruis, een halve waarheid, omdat men daar met Hem stierf, maar niet nieuw leven – resultaat van de opstanding van de Heer – kreeg. Ook de Corinthiërs wilden kennelijk bij die halve waarheid blijven. Daarmee negeerden zij het Nieuwe Verbond des Geestes en bleven zij bij het Oude, ook wel de bediening des doods genoemd. De mate waarin gelovigen het nieuwe leven tijdens hun aardse wandel leven, heeft invloed op hun toekomstige erfenis. De Schrift waarschuwt daarmee rekening te houden. Paulus verlangde ernaar straks ‘over-kleed’ te worden en niet naakt te zijn. Voor de rechterstoel van Christus zullen gelovigen verantwoording moeten afleggen over hun leven op aarde.

“Want wij moeten allen geopenbaard worden voorde rechterstoel van Christus.”