1. A503 Noach en de zondvloed Ab Klein Haneveld 01:10:59

Gelovigen vertrouwen op Gods altijd toekomstgerichte en in het verleden door profeten gesproken Woord. Dat vertrou-wen demonstreerde ook Noach (= trooster), die louter op ba-sis van Gods spreken een ark bouwde, waarin hij en de zij-nen werden behouden voor het oordeel over de wereld. Vol-gens Genesis 6 had het de Heere berouwd het menselijke ras te hebben gemaakt, waarmee hemelse wezens – zonen Gods genoemd – zich hadden vermengd. Maar, overeenkomstig een vast patroon in de Schrift, nam Hij door middel van de zondvloed iets weg om er iets nieuws voor in de plaats te stellen. Zoals ook het nieuwe verbond van genade het oude – onder de wet – verving. De geschiedenis van Noach verwijst naar Christus en wat er onder Zijn heerschappij nog staat te gebeuren. Naar de komst van een nieuwe aarde en het oor-deel over de oude schepping, niet meer door water maar door vuur. Maar nú nog staat de ark open. Er is voedsel aan boord in de vorm van Gods levende Woord.”

“Houdt de lankmoedigheid des Heeren voor zaligheid.”