1. A528 Filadelfia of Laodicea Ab Klein Haneveld 01:14:52

De brieven aan zeven geografisch aangeduide gemeenten in Openbaring zijn overdrachtelijk bedoeld. Dus niet letterlijk aan gelovigen in die plaatsen gericht. Zij geven episoden in de kerkgeschiedenis weer. Al in de apostolische periode (Efeze) verloor men geloof. Er volgde verdrukking (Smyrna) en er kwam de staatsgodsdienst onder Constantijn de Grote (Pergamus=zwaar huwelijk). Daarna volgden de perioden van Thyatire (geur van droefheid), waarin het pausdom zijn intrede deed, en Sardis: terugkeer naar de Bijbel en daarmee samenhangende kerkhervorming, die al snel weer uitmondde in institutioneel kerkelijk gezag en politieke aspiraties, omdat men de hemelse Gemeentelijke positie niet begreep. De zesde brief, aan Filadelfia, is de positiefste en weerspiegelt de geestelijke opleving met bekende evangelisten uit onder meer Engeland, waaruit de evangelische beweging voortvloeide. Inmiddels is de kerk bij Laodicea beland. Veel van de Bijbel wordt niet meer geloofd. De tanende belangstelling voor het Woord is omgekeerd evenredig aan de toename van menselijke inzet voor organisaties. Terwijl het christendom in slaap viel, klinkt de oproep van de – buiten de deur staande – Heer tot individuele gelovigen, dat Woord lief te hebben:

“Zie, ik sta aan de deur.”