Search results for: doop

Doopdienst Zondag 8 oktober 2023 Op zondag 8 oktober is er wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn.  De Woordverkondiging is hier te beluisteren.

Doopdienst Apeldoorn 24 November 2019 Op zondag 24 november a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur. Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder of zuster Klein Haneveld. Contact Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente Bosweg 77, 7313 CA in […]

Door het sterven van de Heere Jezus is ieders schuld vergeven, maar niemand behouden. Daarom is zijn opstanding cruciaal. Wie in Hem gelooft, deelt met Christus eeuwig leven in het Nieuwe Verbond. Door de doop getuigt de christen met een zichtbaar teken dat hij niet alleen met zijn Heer is gestorven, maar ook opgestaan. Zonder […]

(FiI.2, doopdienst) Gelovigen kregen deel aan nieuw, eeuwig leven. Zij zijn een plant geworden met Christus, behorend tot Zijn Lichaam en genieten geen erkenning in de wereld. Sinds Hij demonstratief ten hemel voer, liet God niets meer van Zich horen. Maar Hij gaf wel Zijn Woord der Waarheid. De Zoon des Mensen bleef als Knecht […]

Verslag NBC-Studiereis Israël & Jordanië 2018 Voorjaar 2018 Door: Renate Vos Een bekend lied zegt: “Ik wandel in het licht met Jezus. Het donk’re dal licht achter mij. En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle Vriend is Hij” (Glk 63). Het donkere dal waar in dit lied over gesproken wordt, beeldt […]

C345 Rondom Kerst C344 Profetie over Palestina C343 Het hiernamaals en de hemel C342 Verbonden en Verbanden (Conferentie Wuppertal 2023) C341 Ons in alles gelijk C340 Profetie rond Pinksteren C339 Wat haast geschieden moet C338 Aanneming tot kinderen? C337 Gog Magog en Armageddon C336 HEERE is Mijn Naam C335 Beest en zijn teken C334 Die […]

De Blijde Bijbeltent Ook déze zomer trekt het Nederlands Bijbelstudie Centrum door het land met de evangelisatietent. De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische […]

A708 Met eeuwige heerlijkheid. A707 Erfelijk belast. A706 Linnen doeken. A705 Gij zult Mijn getuigen zijn. A704 Vrede met God. A703 Paulus & Timotheüs. A702 Het onderpand der erfenis. A701 Een eenmalig offer. A700 Over vrouwen en Filistijnen. A699 Samengegroeid met Christus. A698 Opgewekt aan tafel. A697 Afleggen en Aandoen. A696 De Bouwer der Gemeente. […]

Welkom bij het NBC Bijbelstudie Contactdag Zaterdag 18 mei 2024 Rondom Kerst Ooit was Pasen de grote christelijke gedenkdag: De viering van hoe Jezus na uiterste vernedering – tot in de dood – uitermate werd verhoogd tot de rechterhand Gods. Maar Pasen als volksfeest heeft reeds lang geleden plaats moeten maken voor Kerst. Doch Kerst […]

Welkom bij het NBC Is wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2023 Meer informatie op: bijbelstudie-evangelisatie.nl De Blijde Bijbeltent Drempel De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen […]

Circulaires Het abonnement op Nederlands Bijbelstudie Circulaire is gratis. U kunt zich hier aanmelden. Een aantal circulaires zijn hier ook te downloaden. De circulaires kunt u openen met Adobe Acrobat reader. 2023 33-ste jaargang – nummer 4 – december 2023 De Twaalven (13) – Door Dr. W. Lodder De apostel Judas Iskarioth – door Mr. […]

Heilige Geest, Geest Gods, Geest van Christus, Geest der Waarheid, Geest der zoonstelling. Hoe ook in de Bijbel genoemd: er is maar een Geest waarin gelovigen tot een Lichaam zijn gedoopt en Die in hen het verborgen werk van God doet. Behalve diverse namen, zijn er ook tal van aspecten die de activiteit van de […]

De climax van het Evangelie is de verrijzenis en verheerlijking van de Heere Jezus Christus, als Eersteling van een nieuwe schepping. Bij Zijn opstanding werd de Geest over Hem uitgegoten. Iedereen die zich tot Hem keert, ontvangt diezelfde Geest. Dat was ook de boodschap van Petrus in zijn bekende Pinkstertoespraak te Jeruzalem. Hij drong er […]

Zoals Israël het “diensthuis” Egypte verliet, zo heeft ook een christen het slavenwerk achter zich. De gelovige wordt getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Toch lijken velen aan de grens te blijven staan en terug te (willen) keren naar de slavernij van wet, religie, ethische en politieke systemen. Dat komt neer op zélf strijden ín […]

De doop is een uitwendig teken van het feit dat de gelovige met Christus niet alleen is gestorven, maar ook is opgestaan. Hij is uit de door de duivel geregeerde wereld getreden en maakt deel uit van een geestelijk, hemels volk. Dat vergt een keuze. Door het sterven van de Heere Jezus is voor God […]

Vrij zijn om de Heer te dienen, is de Bijbelse boodschap. Maar in de christenheid, verdeeld in vele kerken, werd voor en na de Reformatie toch weer de wet gehuldigd. Daarmee begaf men zich op het terrein van de wereld, die vrij wil zijn, maar het niet is. Kerken creëren steeds weer wetten. Gelovigen die […]

Bijna alle zeven brieven aan gemeenten in Openbaring 2 en 3, in evangelische kring altijd geacht over de kerkgeschiede-nis te gaan, hebben een negatieve inhoud. Waarschijnlijk daarom zijn traditionele kerken het met de evangelische uit-leg niet eens. Steeds opnieuw ging een systeem (van eigen werken) heersen over het Woord, wat de Bijbelse vrijheid remt. Reformatoren […]

De boodschap van de Bijbel staat haaks op allerlei religies in de wereld, die blijkbaar verbetering van de mens op het oog hebben. Maar de mensheid, sinds Adam al beheerst door de zonde, is in de ogen van God geëxecuteerd, toen de Heere Jezus stierf. Als de Tweede Adam en hoofd van heel de menselijke […]