Verslag NBC-Studiereis Israël & Jordanië 2018

Voorjaar 2018
Door: Renate Vos

Een bekend lied zegt: “Ik wandel in het licht met Jezus. Het donk’re dal licht achter mij. En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle Vriend is Hij” (Glk 63). Het donkere dal waar in dit lied over gesproken wordt, beeldt de situatie uit waarin de wereld zich vandaag de dag bevindt. Dat is in duisternis omdat men het Licht van Jezus Christus niet wil kennen. De Bijbel roept op om vanuit deze duisternis tot het wonderbaar Licht te komen, of van de dood tot het Leven. Deze belangrijke Bijbelse waarheid namen wij in onze gedachten mee tijdens de studiereis die het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) organiseerde in het voorjaar van 2018 naar Israël en Jordanië.

Gedurende deze reis stond het Jordaandal centraal. Met een reisgezelschap van 49 mensen bezochten we alle belangrijke plaatsen in dit bijzondere dal. Het Jordaandal is een uniek gebied op aarde omdat het ver beneden het niveau van de Middellandse Zee ligt. De Jordaan is dan ook de laagst gelegen rivier ter wereld en loopt van het Hermon gebergte in het noorden van Israël naar de Dode Zee (-429 m) in Israël/Jordanië. Op een landkaart is zelfs goed te zien dat het Jordaandal in de Golf van Akaba doorloopt en zich uitstrekt tot aan Mozambique in Afrika. Officieel wordt het hele gebied de Syrisch Afrikaanse Slenk genoemd of de Great Riftvalley.

Het opmerkelijke dat we tijdens deze reis mochten leren en aanschouwen was dat het Jordaandal in de Bijbel een speciale betekenis heeft. Het valt namelijk op dat God telkens vanuit dit gebied handelt. Denk maar eens aan de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën; de verwoesting van de steden Sodom en Gomorra; de doortocht van de kinderen Israëls door de Schelfzee en de Jordaan, maar ook het optreden van de Heere Jezus bij het meer van Galilea. Daar stilde Hij de storm; daar vond de wonderbare spijziging en visvangst plaats; daar werd Hij in de rivier de Jordaan gedoopt en genas Hij vele zieken, enz. Deze voorbeelden laten zien dat God door de plaatsen en landschappen van dit unieke gebied een belangrijke Bijbelse waarheid aan ons wil vertellen. Tijdens deze reis mochten we, door het bezoeken van verschillende plaatsen in het Jordaandal, ontdekken welke Bijbelse waarheid dat ís. Het antwoord is niet zo moeilijk als je bedenkt dat dit het diepst gelegen gebied op aarde is. Nergens ter wereld tref je eenzelfde gebied aan. Het hele gebied stelt in overdrachtelijk zin een groot graf of groeve voor met als diepste punt de “Dode” Zee waarin geen leven mogelijk is. Deze gedachte wordt bevestigd in de geologische term voor een slenk. Dat is namelijk een graben. Graben is het Duitse woord voor graven, (graf in het enkelvoud).

De Bijbel leert dat de enige manier om uit het graf omhoog te komen is, door je vertrouwen te stellen op het Woord van God, want Híj is Degene die ons door de dood heen in het Leven kan brengen. Dat verklaart waarom zoveel belangrijke Bijbelse gebeurtenissen juist dáár plaatsvinden. Denk maar aan de tekenen en de wonderen die de Heere Jezus deed bij het meer van Galiléa. Het kerkje in Tabgha dat we bezochten, herinnert bijvoorbeeld aan de wonderbare spijziging. De Heere Jezus keek daar naar de schare en “werd met innerlijke ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben” (Mark. 6:34). Hij was bewogen over hen omdat Hij, in overdrachtelijke zin, zag dat zij zich in een graf bevonden en daardoor verduisterd waren in hun hart. Daarom brak Hij voor hun het brood en deelde Hij het uit, om zo duidelijk te maken dat Híj het brood des Levens is. Als zij daarvan zouden eten dan “zouden zij geenszins meer hongeren” (Joh. 6:35).

Vanuit Jeruzalem reden we over de sterk dalende weg naar het Jordaandal. Deze weg illustreert heel duidelijk de Bijbelse waarheid dat God leven wil geven uit de dood. In het Lukas evangelie wordt deze weg beschreven in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk.10:25-42). Daar staat dat een zeker mens van Jeruzalem naar Jericho afdaalde. Deze man kwam in handen van moordenaars terecht die hem sloegen en hem voor half dood aan de kant van de weg lieten liggen. Overdrachtelijk beeldt de zwaar gewonde man u en mij uit, want voor God is elk mens dood door de misdaden en de zonden (Efz. 2:1) en bevinden we ons allemaal in het graf van het Jordaandal. We kunnen gered worden door nieuw Leven te ontvangen. Dat Leven kan alléén de Heere Jezus (barmhartige Samaritaan) aan ons geven. Wanneer wij ons vertrouwen op Hem stellen door gehoor te geven aan Zijn Woord laat Hij ons opstaan uit de dood en brengt Hij ons veilig omhoog uit het graf in het Leven.

Als we géén gehoor geven aan Zijn boodschap dan komen we onder Zijn oordeel. Dat demonstreren de overblijfselen van de verwoeste steden Sodom en Gomorra. Deze steden waren zo goddeloos dat God ze heeft vernietigd door zwavel en vuur. De Bijbel leert in 2 Petr. 2:6 dat ze daarmee als een voorbeeld fungeren hoe God handelt met goddeloze mensen in het verleden, maar ook in de toekomst. De conclusie die je uit dit vers kunt trekken is dat Sodom en Gomorra vandaag de dag nog te vinden zijn. Tijdens de studiereis hebben we de overblijfselen bezocht. Het waren restanten van as en gips van steden die 4000 jaar geleden totaal verbrandden vanwege het oordeel Gods.

De skyline van de oude stad Jeruzalem maakte ook veel indruk op ons. De Bijbel leert namelijk dat er een oordeel over de stad zal komen aan het einde van de 70ste week van Daniël. De Heere Jezus zegt daarover in Lukas 19:43-44 dat er dagen zullen komen dat Jeruzalem omsingeld zal zijn door vijanden. Zij zullen de stad verwoesten en geen één steen op de andere laten. Als enige uitweg zullen de joden de Naam des Heeren aanroepen (Joël 2 :31). Op hun geroep verschijnt Jehovah op de Olijfberg voor Jeruzalem. Vanwege een aardbeving zal de Olijfberg scheuren (Zach. 14:4) waardoor een enorme kloof, richting het Jordaandal ontstaat. Langs deze route vlucht het gelovig overblijfsel naar de verborgen rotsstad Petra in de woestijn. Daar in de diepte van de Syrisch Afrikaanse Slenk zullen ze Jehovah ontmoeten Die ze in nood hebben aangeroepen. Als Hij zich aan hen bekend maakt, zal blijken dat Hij Jezus van Nazareth is Die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10), maar Hij is niet dood, Hij Leeft en Hij geeft eeuwig Leven aan een ieder die in Hem gelooft. “Welke een liefdevolle Vriend is Hij”.

Het was voor ons een enorm voorrecht om deze belangrijke Bijbelse waarheden geïllustreerd te mogen zien in dit bijzondere dal waar op wonderbaarlijke wijze veel plaatsen uit de oudheid bewaard zijn gebleven en daarmee illustraties zijn van het werk des Heeren in verleden, heden en toekomst.