Welkom bij het NBCIs wederom het motto van de NBC Tentcampagne 2023

Meer informatie op: bijbelstudie-evangelisatie.nl


De Blijde Bijbeltent

Drempel
De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.” ….


Conferentie Wuppertal 2023
29 juli tot 5 augustus 2023

Onderwerp: “Verbonden en Verbanden”

Vanzelfsprekend bestaat onenigheid over de Naam des Heeren. Over de oorsprong, de schrijfwijze, de vertaling, de uitspraak, de betekenis en de synoniemen of alternatieven. Met de naam JeHoVaH – excuseert u mij deze eeuwenoude en internationale schrijfwijze en uitspraak – wordt immers de Schepper van hemel en aarde aangeduid, wiens existentie zelfs in een zogenaamd christelijke omgeving ter discussie wordt gesteld.

In protestants-orthodox milieu wordt ons gezegd dat Jehovah de naam is van de “Verbondsgod”, letterlijk dus “de God van het Verbond”. Men bedoelt, naar ik hoop en vermoed, dat de éne partij van dat verbond Zich bekend maakt met de naam Jehovah, in de Statenvertaling weergegeven met het woord Heere (in klein-kapitalen).

Maar welk verbond wordt bedoeld?

In de bekende “Bijbelse Encyclopedie” (Kok-Kampen) schreef Dr. Herman Bavinck: “Er worden in het O.T. verschillende verbonden, door God gesloten met mensen, vermeld, die echter alle in wezen één zijn, als de vrijwillige verbondenheid van God aan het door Hem verkoren mensenkind …..” Uitgaande van deze eenheid worden vervolgens verschillende verbonden genoemd, die alle beschouwd worden als aspecten van het “werkverbond” of “genadeverbond”. Zelfs de Mozaïsche wetgeving wordt in dat kader ingepast. Vandaar dat in kringen van de foederaal-theologie (Lat. foedus = verbond) in alle gevallen gesproken wordt over “het verbond”, alsof er maar één is. Dat alle verbonden en beloften verankerd liggen in de Persoon en het werk van Jezus Christus is Bijbels volkomen juist. Maar dat neemt niet weg dat de gebruikte terminologie in de Bijbel in ’t geheel niet voorkomt. Verbondsleer ziet enige dingen over het hoofd:

  1. Het onderscheid tussen individuen en volkeren,
  2. Het onderscheid tussen Joden, Heidenen en de Gemeente Gods (1Kor.10:32).
  3. Het onderscheid tussen Israël en de Gemeente (de Kerk).
  4. Het in de wederkomst van te openbaren koninkrijk van Christus op aarde.
  5. Gods werk is in wezen niet soteriologisch maar theocentrisch; niet gericht op de verlossing van de (een) mens, maar op de heerlijkheid van de Naam Gods!

Beter zou men de verschillende verbonden afzonderlijk en in zichzelf bestuderen, om daarna hun eventueel onderling verband te bezien. Anders raakt men toch heus “verkeerd verbonden”.

Welkom in Wuppertal!


Bijbelstudie Contactdag
Zaterdag 13 mei 2023

Onderwerp: Profetie rond Pinksteren v.v.

Het is geen geheim, dat tekenen en wonderen uit de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, aanleiding zijn geweest tot het ontstaan van allerlei stromingen, die hun sporen hebben nagelaten in de kerkhistorie. De idee dat dezelfde verschijnselen zich zouden voordoen in onze dagen, of althans in de dagen rond de wederkomst van Christus, is wijd verbreid. Gedreven winden, vurige tongen, vreemde talen, genezingen zijn blijkbaar begerenswaardig en spreken tot de verbeelding.
Maar waarom vonden zij plaats? En als die wonderen dan tekenen zijn, wat is dan hun betekenis? Let wel: deze vraag is niet naar het praktische nut  voor de betrokkenen! Bedenk ook dat zij het decor vormden achter de prediking van de apostelen en dus illustratief zijn voor de aard en inhoud van hun prediking. Meer daarover tijdens de aanstaande contactdag in Apeldoorn op 13 mei.


Graag wil ik ook hier mijn dank betuigen voor de talloze blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn vrouw, hulp en maatje op 9 aug.jl. Dat bijna 500 personen de moeite namen om haar op aarde de laatste eer te bewijzen heeft grote indruk op mij en de familie gemaakt en heeft ons zeer bemoedigd. Zij zal hier gemist worden.


Levend geloof 

Daan van Eendenburg en Willem van Stempvoort in gesprek met mensen voor wie hun geloof het belangrijkste is in hun leven. De gasten vertellen over hun leven en welke rol geloof daarin gespeeld heeft en nog steeds speelt.


Doopdienst
Zondag 5 februari 2023

Op zondag 5 februari a.s. hopen wij wederom een doopdienst te houden in Apeldoorn. D.V.  Speciaal voor wie gehoor wil geven aan de oproep van de Heer. De dienst zal gehouden worden om 14:00 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u zich ook laten dopen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij broeder Klein Haneveld. Contact

Locatie: Kerkgebouw Baptistengemeente
Bosweg 77,
7313 CA in Apeldoorn.
14:00 uur.


Lezingen online

Mede door de tegenwoordig grote diversiteit op het gebied van geluidsdragers en de daarmee gepaard gaande verwarring, hebben wij besloten om alle beschikbare lezingen uit onze catalogus online te zetten. U kunt deze lezingen rechtstreeks beluisteren via deze site.

Ze zijn als tevoren gratis te bestellen in mp3 formaat via: www.bijbelspanorama.nl
Daar kunt u eventueel ook Audio cd’s bestellen of bijbellezingen downloaden.

Dat het al mag bijdragen ter verheerlijking van Zijn naam en ter opbouw van uw geloofsleven en wandel met Hem.

U vindt de studies in de linkerkolom onder de knop ‘bijbellezingen