1. Coll 011 01 Christologie: Christus in héél de Bijbel Ab Klein Haneveld 00:59:53
  2. Coll 011 02 Christologie: Christus in héél de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:03:32
  3. Coll 011 03 Christologie: Christus in héél de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:06:04
  4. Coll 011 04 Christologie: Christus in héél de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:11:23

Gods zichtbare verschijning heet in het Oude Testament Jehovah. In het Nieuwe Testament openbaart Hij Zich in de Heere Jezus Christus. In die zin zijn zij Dezelfde. Na het afleggen van Zijn Godheid werd Hij mens, Zoon van Adam (Zoon des Mensen), met in genetische lijn ook het recht op Davids troon. Bij zijn opstanding kreeg Hij de heerlijkheid van de Gezalfde, de aanstelling tot Zoon en Hogepriester. Hij ontving als eerste de Heilige Geest en openbaart Zich bij Zijn wederkomst sámen met Zijn Lichaam, de Gemeente. Dan zal het Joodse volk Hem erkennen als Messias en herkennen Degene Die het heeft doorstoken. De opgewekte Jezus van Nazareth blijkt Jehovah. Hij Die er altijd was, maar pas bij Zijn verrijzenis tot Zoon werd gesteld. Daarom is Hij in chronologische volgorde: Heere Jezus Christus.

“Deze Jezus heeft God gemaakt tot Heere en Christus.”