1. A485 Tafels in de Bijbel Ab Klein Haneveld 01:17:11

Hoewel het woord ’tafel’ in de Bijbel diverse toepassingen kent, heeft het in zekere zin altijd to maken met vormen van communicatie. Te denken valt aan de ‘stenen tafelen’ en aan die waarop profeten schreven, maar ook aan de ’tafel der toonbroden’, die in feite visueel al naar Christus verwees. Tafels in de Bijbel laten iets zien, brengen iets onder de aandacht, ofwel naar boven. Jesaja 28 spreekt over een tafel die zo vol staat met aan de wet gerelateerde attributen, dat er voor het Brood des Levens en zelfs voor de zuivere melk geen plaats is. In lijn daarmee wees het Joodse volk Christus na Zijn opstanding ook af om vast to houden aan ‘werken der wet’. De tafel van het Nieuwe Verbond werd weggenomen en ging naar de heidenen. Het is de tafel waaraan gelovigen gemeenschap met elkaar en hun Hoofd hebben, zoals ook tot uiting komt in de viering van bet Avondmaal met brood en wijn, de symbolen van het nieuwe leven. Maar de vraag blijft of de Heer alles kwijt kan op Zijn tafel, waar Hij Zijn rijkdom en Woord wil zien.

“Hun tafel worde tot een strik.”