Nederlands Bijbelstudie Centrum
Hoe te bestellen.

 

 In de catalogus vindt u lezingen over diverse bijbelse onderwerpen.

Varierend van een los onderwerp, een serie, tot aan de brieven en de bijbelboeken aan toe. Onder het knopje 'Studie beluisteren' in de linker kolom is het merendeel online te beluisteren.

Ook zijn ze gratis op mp3-formaat te bestellen via Bijbels Panorama.
Ook voor 'gewone' audio cd's kunt u contact met hen op nemen via info@bijbels-panorama.nlDownload hier de complete catalogus

 


 

Lezingen
op een rij


Losse onderwerpen:

A001 De Naaste
A002 Bethesda
A003 Brood en Beker
A004 Zacheüs
A005 Het levenbrengend Woord
A006 De toorn van God
A007 De goede strijd
A008 Een nieuwe schepping
A009 De Rode Vaars
A010 Babel
A011 Het nieuwe leven
A012 Simson
A013 Honing
A014 De onrechtvaardige rentmeester
A015 Gezet in de hemel
A016 Mara
A017 Israëls herstel
A018 Opname en Verdrukking
A019 De opstand der volken
A020 Israëls bekering
A021 Krijgsknecht van Christus
A022 De laatste bazuin
A023 De verhoogde Slang
A024 De blindgeborene
A025 Laat de kinderen komen
A026 Het dochtertje van Jaïrus
A027 Vergeving van zonden
A028 En wij spreken wijsheid
A029 Zondvloed en doop
A030 Gelegd in de kribbe
A031 De besnijdenis 1
A032 De besnijdenis
A033 De lamme van Kapernaüm
A034 De Emaüsgangers
A035 De bruiloft te Kana
A036 De doop van Johannes
A037 Abrahams roeping
A038 Jakob in Bethel
A039 De voetwassing
A040 De rijke man en Lazarus
A041 Nicodemus
A042 Petrus' toespraak
A043 David in Adullam
A044 Duizend jaar en daarna
A045 Neem Uw Geest niet van mij
A046 Het brood des levens
A047 Heilig in al uw wandel
A048 Jezus wandelt op zee
A049 De christelijke vrijheid
A050 De jongeling te Naïn
A051 De bloedbruidegom
A052 Ananias en Saffira
A053 De overspelige vrouw
A054 De dorre hand
A055 De waarheid maakt vrij
A056 De arbeiders in de wijngaard
A057 Uit Hem, door Hem, tot Hem
A058 Simeon en Anna
A059 Hebt gij Heilige Geest ontvangen?
A060 De 12-jarige Jezus in de tempel
A061 De zalving in Bethanië
A062 De tempelreiniging
A063 Een gebouw bij God
A064 Geen zilver of goud
A065 De drijvende bijl
A066 Een gerust en stil leven
A067 De doden en het Evangelie
A068 De waterzuchtige man
A069 Bevrijdingsdag
A070 De kamerling
A071 Gamaliëls raad
A072 Izak en Ismaël
A073 Mefiboseth
A074 Sabbat of zondag?
A075 Oudsten in de Gemeente
A076 Waarheid en leugen
A077 Voor ons overgegeven
A078 Uitverkiezing
A079 Leer mij Uw weg
A080 De wonderbare visvangst
A081 Niet tegen vlees en bloed
A082 Mozes, Aäron en Hur
A083 De Zoon des Mensen in de hemel
A084 Geboorte en wedergeboorte
A085 De ware Wijnstok
A086 Gideon en het vlies
A087 Jezus en Jesaja
A088 De Bergrede
A089 Geloof, doop en leven
A090 Uw heiligmaking
A091 De Barmhartige Samaritaan
A092 De twee vogels
A093 Maria en Martha
A094 De cijnspenning
A095 Geloof en werken
A096 Pilaren in het huis Gods
A097 De doofstomme genezen
A098 Der wereld gekruist
A099 De onbekende God
A100 De vis en de stater
A101 Uitverkiezing en predestinatie
A102 De 10 melaatsen
A103 De 2 verspieders
A104 Adam en Christus
A105 De wedergeboorte van Christus
A106 Doop en wedergeboorte
A107 Johannes de Doper
A108 Immanuël
A109 Een geboren Kind; een gegeven Zoon
A110 Zijn ziel verheft zich
A111 De naamloze zoon
A112 Zoek eerst het koninkrijk
A113 De koninklijke bruiloft
A114 David en de toonbroden
A115 De doorn in het vlees
A116 De rol en de efa
A117 Salomo's rechtspraak
A118 Palmpasen
A119 De opstanding (1)
A120 De opstanding (2)
A121 De graven geopend
A122 De doop in Christus
A123 De baard van Aäron
A124 Hemelvaart & Pinksteren
A125 De andere Trooster
A126 De boze wijngaardeniers
A127 Mozes en de mand
A128 Ark en Ararat
A129 De gekruisigden
A130 Zonde tegen de Heilige Geest
A131 De rijkdom Zijner genade
A132 De herbouw van Babel
A133 Naäman
A134 Het kruis van Christus
A135 Melk en vaste spijs
A136 Ehud
A137 Siloam, de wijngaard en de vrouw
A138 De zonen Gods
A139 De ark bij Obed-Edom
A140 Wie volhardt tot het einde
A141 In hope zalig geworden
A142 Beelddrager Gods
A143 Chanoeka
A144 De letter en de Geest
A145 Bedekselen der schande
A146 Onderzoekt de Schriften
A147 Aäron en Eleazar
A148 Micha en de priester
A149 Der Goddelijke natuur deelachtig
A150 De besnijdenis van Christus
A151 De roeping van Levi
A152 Roemen in de verdrukking
A153 De bepaalde raad Gods
A154 De loopbaan des geloofs
A155 Ongelovig Israël
A156 Jozef en Christus
A157 Waarheid
A158 Lea en Rachel
A159 Verkoren tot zaligheid
A160 Jozef bij Potifar
A161 -akob aan de Jabbok
A162 De Koning zal komen
A163 Het kruis en de wet
A164 Verantwoordelijkheid van de gelovige
A165 Gods medearbeiders
A166 Christus alleen
A167 De heilige rivier
A168 Naar boven geboren
A169 Een gereinigd hart
A170 De eenheid der Gemeente
A171 De Ark bij Dagon
A172 Licht in de nacht
A173 Pinehas, Zimri en Kozbi
A174 Judas en Petrus
A175 Het geklank en de opname
A176 Hij zorgt voor u
A177 Leven, Liefde, Loon
A178 De enge poort
A179 De melaatse
A180 Christus in u
A181 Het tweede Pascha
A182 Maar gij zult Mij zien
A183 Adoni-Bezek's duim
A184 Israël en de Gemeente
A185 Kruis of Kroon?
A186 Zuiver water des levens
A187 De heilige stad
A188 Voor zichzelf rekenschap geven
A189 Troost troost Mijn volk
A190 De gezindheid van Christus
A191 Door de Schelfzee
A192 De Geest was nog niet
A193 Pinksteren
A194 Priester in de hemel
A195 Wie de Zoon heeft, heeft het leven
A196 Verblijdt u in den Heere
A197 Dat dan de zonde niet heerse
A198 Nu zijn wij kinderen Gods
A199 Wedergeboorte, 1
A200 Wedergeboorte, 2
A201 Twee naturen
A202 De verheerlijking op de berg
A203 Behouden door Zijn leven
A204 De maanzieke knaap
A205 Oefening tot godzaligheid
A206 Alle menselijke ordening
A207 Het Lam Gods
A208 Zij bleven volharden
A209 Bekering en doop
A210 100, 60 en 30-voud
A211 Dat zij U kennen...
A212 De opstanding en de jongste dag
A213 De volheid der heidenen
A214 De tijden der heidenen
A215 De Farizeeër en de tollenaar
A216 Ik zal U volgen
A217 De ster der wijzen
A218 Nieuwe wijn in nieuwe zakken
A219 Getriomfeerd met Christus
A220 Gethsemane
A221 Het licht der heidenen
A222 De inwijding van de tempel
A223 Rijdend op een ezel
A224 De tien en Thomas
A225 Mozes' vlucht
A226 In God is mijn heil
A227 Mozes, Jozef, David & Jezus
A228 Leid mij op een rotssteen
A229 Gij zijt goden
A230 Verstandig acht geven
A231 Babel en Bethel
A232 Bekeert u en laat u dopen
A233 Koper, ijzer en leem
A234 Het beest en Babel
A235 Aanstelling tot zonen
A236 De eerste en tweede tabernakel
A237 De Herder stelt Zijn leven
A238 Saulus & Saulus te Filippi
A239 Vervreemd van het burgerschap Israëls
A240 Verlossing uit slavernij
A241 De sleutel tot wijsheid
A242 De hemelse Gemeente
A243 Deze Jezus zal alzo wederkomen
A244 Hulp te bekwamer tijd
A245 Pinksteren en Pasen
A246 Niet alleen voor dat volk
A247 Juda zal gaan tot Israël
A248 Vernieuwing des gemoeds
A249 Kennis maakt opgeblazen
A250 Paulus op de berg Sinaï
A251 Toegerekende gerechtigheid
A252 De vraag der Grieken
A253 De hoop in de hemelen
A254 Jozef, Maria en Jezus
A255 Simeon en de dochter van Aser
A256 Jezus, Judas en Johannes
A257 Volmaakte liefde
A258 Blijven in de Wijnstok
A259 Heiligmaking des Geestes 1
A260 Heiligmaking des Geestes 2
A261 Brood en wijn
A262 De vrucht der lippen
A263 Aanstelling tot zonen
A264 De tegenwoordige waarheid
A265 Gemeente uit Joden en Heidenen
A266 Een lied op de sabbathdag
A267 Wet of Genade
A268 De verwoesting van Jeruzalem
A269 De tempel en de voorhof
A270 Water en Bloed
A271 Rechtvaardiging uit werken
A272 Gezegend in Christus
A273 Geen geweten der zonden
A274 Het teken der tongen
A275 De 144.000
A276 De 2300 avonden morgens
A277 Alle knie zal zich buigen
A278 De belofte van een goed geweten
A279 Kores, Christus en Israël
A280 Gelijk allen in Adam sterven
A281 Efeze en het Oude Testament
A282 Op Uw woord heb ik gehoopt
A283 De Mens Jezus Christus
A284 Wat hem wederhoudt weet gij
A285 De vergelding der erfenis
A286 De verandering van ons lichaam
A287 Christelijke politiek
A288 Opklimmen en nederdalen
A289 Het bloed Zijns kruises
A290 Mede levend gemaakt met Hem
A291 Hij geeft het in de slaap
A292 Geloof en wedergeboorte
A293 - Geloof en opstanding
A294 Geloof en bekering
A295 Geloof en Hoop
A296 Geloof en Dienst
A297 Petrus en Paulus en Jakobus
A298 De Olijfberg en de berg Hor
A299 Joppe en Cesarea
A300 Bethesda
A301 Het anker der ziel
A302 Tegenwoordige waarheid
A303 Kribbe, Kruis en Kroon
A304 Eéns broods deelachtig
A305 Gekroond met goedgunstigheid
A306 Ik zal Mijn geloften betalen
A307 Ismaël, Paran en Petra
A308 De Palestijnse Staat
A309 Het beloofde oordeel
A310 - Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
A311 Oordeel over levenden en doden
A312 De Gemeente in Jesaja
A313 Reiniging door de hoop
A314 Het zeer vaste profetisch woord
A315 De doop der bekering
A316 Heden is de belofte vervuld
A317 St. Michiel en de heilige berg
A318 Een schat in aarden vaten
A319 De vrucht van de Wijnstok
A320 Zaligheid naar de heidenen
A321 Jozef en zijn broeders
A322 De schuilplaats des Allerhoogsten
A323 Blijdschap en Gemeenschap
A324 Pinksteren en onze bedeling
A325 Zijt niet bezorgd
A326 Het lichaam; dood of levend?
A327 De hoofdsom der dingen
A328 Gemaakt tot Priesters
A329 De Zoon & Het Woord
A330 Johannes de Doper & Jezus
A331 Die is en was en komen zal
A332 De voorgestelde vreugde
A333 Hij, Die u roept, is getrouw
A334 Wat doet Christus vandáág?
A335 Het Geofferde Lichaam
A336 Onnaspeurlijke Rijkdom
A337 Kerstfeest?
A338 Geest, Water & Bloed
A339 Het Ware Heiligdom
A340 Het offer van Jeftha
A341 Israël of de Gemeente?
A342 De Rechtvaardigheid Gods
A343 Waarom de doop?
A344 De verworpen Steen
A345 De Deur, De Herder & De Schapen
A346 Gerechtvaardigd door Zijn bloed
A347 Antichrist & antichristen
A348 Die in Hem blijft die zondigt niet
A349 Eten van het altaar
A350 Spelende voor Zijn aangezicht
A351 Ouderlingen, priesters & koningen
A352 Het Evangelie
A353/4 Alles in Allen
A355 Lid van een kerk?
A356 Een voor-wereldlijk plan
A357 Nederigheid
A358 Jordanië en de Palestijnen
A359 Bent u ook blindgeboren?
A360 Een verhard volk
A362 Hoezo millennium?
A363 Gezondheid!
A364 De naaste Naaste
A365 De wanhoop van de Wet
A366 Geloof of Godsdienst?
A367 Geest en Vlees
A368 Geleid door de Geest
A369 Het "Onze Vader"
A370 Hebben en (vast)houden
A371 Gevangenen van Christus
A372 Altijd Dezelfde
A373 Kleedt u zich maar uit
A374 Een tweesnijdend zwaard
A375 Aannemen alstublieft!
A376 De drie getuigen
A377 Heiligmaking
A378 Een licht is opgegaan
A379 Volharden tot het einde
A380 Zon, maan en sterren
A381 Geen projectie, maar reflectie
A382 Wijze en dwaze maagden
A383 Erfenis der vrijheid
A384 Eeuwig leven met verlies
A385 Kracht ná het kruis
A386 De termijn der volkeren
A387 De startstreep en daarná
A388 De Gemeente in Openbaring
A389 Een priesterlijk geslacht
A390  In de opperzaal
A391 Levende hoop
A392 De Gemeente in Psalm 16
A393 De toekomst van Jeruzalem
A394 -Achter het gordijn
A395 Kaïn en Abel
A396 Mozes en Christus
A397 De profetie van Simeon
A398 Visioen voor hemelburgers
A399 De tegenwoordige Waarheid
A400 Vruchten na onvruchtbaarheid
A401 Kiezen tegen kijken in
A402 Bezaleël en Aholiab
A403 In Elia's voetspoor
A404 Het zaad van Amalek
A405 Het zaad van Ismaël
A406 Het Boek des Levens
A407 Wat heet nou Israël?
A408 Als God niet meer zwijgt
A409 De Opname en daarná
A410 De zalving
A411 Uitverkiezing en Predestinatie
A412 Tot dienen geroepen
A413 En leert van de vijgenboom
A414 Orpa, Ruth en Boaz
A415 Verzegelde erfenis
A416 Valse Wetenschap
A417 Maar nú spreekt de Zoon
A418 Brood en Wijn ten Leven
A419 Eeuwig Leven: Geen toekomstmuziek
A420 Staan blijven!
A421 Bediening van Paulus en Petrus
A422 De Opstanding(en)
A423 Leven in twee eeuwen
A424 Stap die dode wereld uit!
A425 Gegeven om aan te nemen
A426 De verborgen Bruidegom
A427 Het Zondeprobleem
A428 De Gemeente is geen kerk

A429 De Gelovige bij uitstek
A430 De Symfonie der Gemeente
A431 De Leer der Apostelen
A432 De Ware Kerk
A433 De Ontembare Tong
A434 De Deur, de Herder en de Stal
A435 Gods volk van de toekomst
A436 Beren op de weg
A437 De ándere weg
A438 Michaël en Zijn Engelen
A439 Móét die hoed?
A440 Het gebed van Paulus
A441 De échte Leider is opgestaan
A442 Héél het huis Israël
A443 De kracht van het Woord
A444 Het goede nieuws
A445 Van apostelen tot oudsten
A446 Vasten: Beeld van dood en rouw
A447 Oude en nieuwe wijn
A448-Restitutie
A449 Ontvangen, bewaren en doorgeven
A450 Het volk der Meden
A451 Gods Man in Bethel 1
A452 Gods man in Bethel 2
A453 Het heil voor de hoofdman
A454 Vrij van de wereld
A455 Gemeente en Koninkrijk
A456 Opname en Wederkomst
A457 Openbaring is al aangebroken
A458 De échte helder-zienden
A459 Het geheim van de zonnewijzer
A460 De langste dag
A461 Vice versa Cyprus
A462 De heerlijkheid van Sion
A463 Abrahams Offer
A464 Geen oorlog tegen onkruid
A465 Gods Evangelie van de Zoon
A466 God, waar bent U?
A467 Vreemdelingen van het licht
A468 Rechtvaardigheid Gods
A469 Lijden aan belijden
A470 Verborgen Vrucht
A471 Sprekende bomen
A472 De onvruchtbare wijngaard
A473 Geschapen in Christus Jezus
A474 Het scenario van Amos
A475 De verloren zoon
A476 Aan wíe is de Zoon gegeven?
A477 De kracht der dwaling
A478 De bouwers en dè Bouwer
A479 De Zoon des Mensen
A480 Voorbij de schaamte
A481 De Samaritaanse vrouw
A482 Het overblijfsel
A483 Gehoorzaam te water
A484 Een vrouw in het buitenland
A485 Tafels in de Bijbels
A486 Gods demonstratie
A487 Beloofde toekomst
A488 Davids volkstelling
A489 Hoorders of daders?
A490 Gebod(en) en wet
A491 Wonderbare spijziging
A492 De strijd van Gideon
A493 Berouw, vermaning, vertroosting
A494 Ongelovige gelovigen
A495 Héél de Schrift
A496 Saul en David in En-gèdi
A497 Zijn waar Hij is
A498 Vrijheid is geen ledigheid
A499 Het apostolisch concilie van Jeruzalem
A500 God verandert niet
A501 Eenheid door het Woord
A502 Sleutels van een Nieuw Verbond
A503 Noach en de Zondvloed
A504 Werking der sterkte
A505 De Eerstgeborene
A506 Apartheid
A507 Van aangezicht tot aangezicht
A508 Zaligheid en heiliging
A509 Woord en wetenschap
A510 Israëls toekomst
A513 Eén geworden met Christus
A515 Het herstel van Davids troon
A516 De onrechtvaardige rechter
A517 Het proeven van Gods wil
A518 De Hogepriester en de vaste spijze
A520 Bedekking en Heerlijkheid
A521 Geroepen tot zoonschap
A522 Verborgenheid
A523 Ontdekte waarheid
A524 Paroussia
A525 De linnen grafdoeken
A526 Universeel priesterschap
A527 Ontbonden naar heerlijkheid
A528 Filadelfia of Laodicea
A529 Aanstelling tot Zoon
A530 Onvergankelijk is het Woord
A531 Liefde voor de Waarheid
A532 Amelek
A533 De zalving te Bethanië
A534 Belijdenis
A536 Buiten de wereld
A537 Verborgen genade
A538 Het gezag van het Woord
A 539 Het gezag van Paulus
A540 Alle beloften vervuld
A541 Kerst, het feestloze feest
A542 Onze hoop
A543 Waarheid in het huis Gods
A544 Mission Invisible
A545 Heilig alternatief
A546 Luk. 19 Deze uw dag
A547 Niet zien maar geloven
A548 Uitverkoren
A549 Buitenaards
A550 Gods Masker
A551 Uitverkoren volk
A552 Efeze. 1:5 Uitverkoren zonen
A553 Jes. 49 Wie zijn toch dezen?
A554 Luc.2 Uit het oog
A555 2Sam. 15 David en Absalom
A556 . Verborgen zaligheid
A557 Hos. 3, 4 Identiteit door het Woord
A558 Gal.3 Zinloos uitzinnig
A559 Math. 13 Komend koninkrijk
A560 Hand. 2 Elementaire waarheid
A561 Math. 13 De parel en de schat
A562 Efeze. 1:5 Alle macht van de Gezalfde
A563 Hebr. 10 Zaligheid van de ziel
A564 Efeze. 3 'Allen' als misverstand
A565 2Kor. 5 Onderpand der Schriften
A566 Rom. 8 Op weg naar morgen
A567 Rom. 5 Geen verplaatsing, maar vervanging
A568 Luk. 16 Onrechtvaardige rentmeester
A569 Math. 2 Verschijnen en verdwijnen
A570 Luk. 6 Aren en de wet
A571 Hos.12 Hosea en het manke volk
A572 Gen.50 Dorsvloer en zo
A573 1Kor. 2 Gekruisigde Blijde Boodschap
A574 Opb. 1 Openbaring, hoezo moeilijk?
A575 Opb. 1 Jehovah, de Eerste en Laatste
A576 Joh. 6 Bóven de zon
A577 Joh. 10 De Goede Herder lééft
A578 Hebr. 3 Eén tempel der waarheid
A579 Jak. 1 Open brief van Jacobus
A580 Opb. 20 De duizend jaren
A581 Efeze. 1, 3 Nieuwe identiteit
A582 Opb. Brieven over kerkhistorie
A583 . Van moederschoot af
A584 Hebr. 9:14 Wat Christus nú doet
A585 . Wonderen als tekenen
A586 Math.1/ Luk.3 Erfgenaam uit koninklijk geslacht
A587 Rom. 1 Evangelie en geloof
A588 Rom. 5, 6 Erfzonde en zo
A589 Opb. 4, 5 De 24 oudsten
A590 Jak. 1 Geloof en goede werken
A591 Efeze. 4 Opbouw van de Gemeente
A592 Jak. 2 Avondmaal
A593 Luk. 9 Wie is toch Deze?
A594 Opb. 7 De 144.000 verzegelden
A595  Beter weten in de tempel
A596 Jak. 4:5 Kwalijk bidden
A597  Bron van leven
A598 Dan4 / Mat13 Babylonische Mosterd
A599 Ex. 2 Migratie
A600 Efeze. 2 De Gemeente, een volk van priesters
A601  Geld en hemels goed
A602 2Pet. 3 Gods en onze lankmoedigheid
A603 Hebr. 4 Verlost en onderweg
A604 Gal.1 Twee werelden
A605 Opb. 12 De Zoon en de Zeventigste Week
A606 Jak. 5 Het gebed van Elia
A607 1Kor.15 Stage lopen
A608 Opb. 12 De enige en eerste Eersteling
A609 Gal. 6 Eigen volk eerst
A610 Hand. 16 Via Troas naar Berea
A611 Hand. 2 Volharden in de Leer
A612 Rom. 3 Bewaarders van het Woord
A613 Hand. 2 De ondeelbare wet
A614 1Thes Een heilige Familie
A615 Gal. 3 Het doel der wet
A616 . Het Hierbovenmaals
A617 Joh. 5 Zo Vader Zo Zoon
A618 1Thes. 4 De wil van God Uw heiligmaking
A619  Wel in maar niet van de wereld
A620  Een gegarandeerde erfenis
A621  Te veel dak op het huis
A622 Opb. 14 De vliegende engel
A623 Joh. 14 Het Vaderhuis
A624 1Kor.11 Verkondigt de dood des Heeren
A625 Hebr. 10 Onvermogende offers
A626 2Kor. 2 Geen water bij de wijn
A627 1Thes. 5 Tekenen der Tijden
A628 Rom. 3 Wij bevestigen de Wet
A629 Heb.13 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde
A630 1Thess. 5 Gedenkt uw voorgangeren
A631 Jes. 40 Troost troost mijn volk
A632 Opb. 3 Filadelfia
A633 Rom. 4 Gerechtvaardigd door geloof alleen
A634 Zaligheid

Bijbelboeken:

B002 Romeinen
B014 Mattheüs 24 & 25
B021 Esther
B023 Ruth
B027 Openbaring
B028 Hosea
B029 Handelingen 1 tot 9
B035 Joël
B037 Genesis
B038 Haggaï
B042 Maleachi
B043 Obadja
B044 Micha
B045 Jesaja
B046 Johannes
B047 Judas
B048 Handelingen 9 tot 28
B050 Hebreeën
B051 Filemon
B052 Mattheüs
B053 2Korinthe
B055 Kolossensen
B058 1Korinthe
B059 Galaten
B060 Jakobus
B061 Zacharia
B062 1Petrus
B063 Jona
B065 Efeze
B066 Zefanja
B068 Daniël
B069 2Thessalonicensen
B070 2 Petrus
B073 Jozua
B074 Romeinen 9 t/m 11
B075 Ezechiël
B077 Markus 16
B078 Romeinen
B079 Filippenzen
B081 1Timotheüs
B082 Johannes' brieven
B083 Kolossensen
B085 1Thessalonicensen
B086 Prediker
B087 Titus
B088 2Thessalonicensen
B089 Efeze
B090 Handelingen
B091 1Timotheüs
B092 Hebreeën
B093 Jakobus
B094 2Timotheüs
B095 Maleachi
B096 Filippenzen
B097 Handelingen
B098 Amos
B099 1Samuel
B100 Markus
B101 Johannes' brieven
B102 1Korinthe
B103 2Korinthe
B001 Het boek Openbaring cd
B002 De brief aan de Romeinen cd
B003 Het boek Esther cd
B004 1Thessalonicensen

Series:

C002 Het einde der eeuw
C003 Het model der schepping
C004 De typologie der sterren
C005 De "restitutie-leer"
C007 Typologie in de natuur
C009 De gezette hoogtijden des Heeren
C010 Ponden & Talenten
C011 De gelijkenissen van Mattheüs 13
C012 De levietische offers
C014 De "verborgenheid"
C015 Schaap, penning en zoon
C016 Afval der heiligen?
C017 De schenker en de bakker
C018 De opname van de Gemeente
C019 De goddelijke drieëenheid
C020 Op deze Petra?
C021 De bedelingen
C023 Gog en Magog
C024 De verborgen Christus in het O.T
C025 Het huis Gods (De Gemeente)
C026 De Heilige Geest
C029 Jeftha en zijn dochter
C030 De bijbelse tijdrekening
C031 Een samenvatting der bedelingen
C032 De mens: geest, ziel en lichaam
C033 De Bijbelse betekenis van bloed
C034 Elia & Elisa
C035 De roeping van de gelovige
C036 Dood en dodenrijk
C037 David en Jonathan
C038 Gideon, Barak en Simson
C039 Van Palmpasen tot Pinksteren
C040 Gelovigen, ongelovigen en kinderen
C041 Jeruzalem
C042 Liefde
C043 Leven in ballingschap
C044 De tabernakel
C045 Gods werk in deze eeuw
C047 Letters en cijfers
C048 Het onderpand van de erfenis
C049 Het verbond met Adam
C050 De 153 vissen
C051 Negatieve typen: omgekeerde beelden
C052 Gezegend in Christus
C053 Johannes 3:16
C054 Efraïm, Dan, Juda en Benjamin (Richt. 17-21)
C055 De gelovige op weg naar morgen
C056 Alle gelijkenissen
C057 Het ontstaan van aarde en mensheid
C058 De mens in de tegenwoordige tijd
C059 Binden en ontbinden
C060 De toekomst van de mensheid
C061 Uitverkiezing
C063 Profetisch panorama
C064 Wonderen en tekenen in het O.T
C065 De man Gods en de oude profeet
C066 Schepping en herschepping
C067 De Gemeente en de Hebreeënbrief
C068 Bouwen op de Rots
C069 Het laatste rijk van Babel
C071 De toekomst van de Gemeente
C072 De werking van het Woord
C073 Israël in de woestijn
C074 Elisa in Dothan
C075 Bileam en zijn profetieën
C077 De vrijmoedigheid en de toegang
C078 Uit het geloof van Jezus Christus
C079 De Bijbel en de Bijbelboeken
C080 Gij zijt mijn Zoon
C081 De 10 stammen en de Gemeente
C082 Andere handelingen der apostelen
C083 De Joden, de Grieken & de Gemeente Gods
C084 Jehovah en Jezus
C085 De geestelijke wapenrusting
C087 De brieven van Jakobus en Paulus
C088 De 10 geboden
C089 De betekenis van de Bijbelse doop
C090 Verzoening
C091 De brieven van Petrus en Paulus
C092 Geschapen tot goede werken
C093 Eeuwig of altoos?
C094 Het offer van Christus
C095 De Gemeente: Het Erfdeel des Heeren
C096 Het Evangelie van Petrus
C097 Van tijden en gelegenheden
C098 Het onderzoek der Schriften
C099 Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid
C100 Jongerenweekend, nov. 1993
C101 De hoop van Zijn roeping
C102 Efeze en het Oude Testament
C103 Het eerstgeboorterecht
C104 Engelen?
C105 De doop met de Heilige Geest
C106 Godzaliglijk leven
C107 De Gemeente in het O.T
C108 Hoe lang nog?
C109 De Gemeente en Israël
C110 Hem tegemoet, jongerenweekend nov. 1994
C111 Het werk van de Heilige Geest
C112 Denken en dienen (Rom.1-12) Romeinen
C113 De opname der Gemeente; hoe en waarom?
C114 Dient elkander door de liefde
C115 De laatste Adam - de nieuwe Mens
C116 De 2000 jaren
C117 De 1000 jaren
C118 De 70-ste week van Daniël
C119 1260, 1290 en 1335 dagen
C121 Handelingen 28:28
C122 Een getrouw Hogepriester
C123 De toekomst; jongerenweekend nov. 1995
C124 De antichrist is onder ons
C125 Tussen 70-ste week en 1000-jarig rijk
C126 De vorst die komen zal
C127 Onze onderlinge bijeenkomst
C128 Als de dagen van Noach
C129 Wil de echte Lazarus opstaan
C130 Profetische feesten
C131 En God zwijgt..
C133 De Gemeente in de profetie
C134 Op reis door Brittannië
C135 Het Nieuwe Verbond
C136 Het Hogepriesterlijk gebed
C137 De Gemeente en de 1000 jaren
C138 De gaven van de Geest
C139 Geroepen uit Egypte
C140 Zo gij iets begeren zult
C141 Zin en onzin onder de zon
C142 Op reis door Egypte
C143 Uitgeleid uit het diensthuis
C144 Overzicht der bedelingen
C145 De mens in hof en stof
C146 Wat dunkt u van den Christus?
C147 Op reis door Gallië
C148 Gods akkerwerk; Gods gebouw
C149 Johannes over Jezus
C150 Verhandelingen in Handelingen
C151 Het voorbeeld van Jezus; jongerenweekend 1997
C152 Werken: der wet en des geloofs
C154 De heerlijkheid van Christus
C155 De heerlijkheid van de Gemeente
C156 Het eenmalige werk van Christus
C157 Het avondmaal
C158 Het vaste profetisch Woord
C159 Christus als Profeet
C160 Goeie Genade!
C161 Gods rechterhand
C162 Het gelovig overblijfsel
C163 Hervormd en Vrijgemaakt
C164 Is iemand ziek onder u?
C165 Het Evangelie der heerlijkheid van Christus
C166 Het toekomstige werk van de Gemeente
C167 De Emmaüsgangers en de Schriften
C168 Gods beloften, Ja en Amen
C169 Wat is de hemel?
C170 Niet tegen vlees en bloed (jongerenweekend 1999)
C171 Zonen van God
C172 Hinderende distels
C173 Heerlijkheid!
C174 Woorden en werken van David
C175 De Heer of de Leer?
C176 Aftellen voor de opname
C177 Jezus en de wet (jongerenweekend 2000)
C178 Het voorbeeld van Jezus
C179 Dit is mijn wereld niet (Kerstviering 2000 met o.a. de BBC Combo)
C180 Losser en Looser
C181 Licht uit de Honing
C182 Ik zal zijn, Die Ik zijn zal
C183 Leven uit geloof (Wuppertal 2001)
C184 Hemel op Aarde
C185 De vrouw en het beest
C186 Wat verwachten wij nog? (Jongerenweekend 2001)
C187 Een teken van afwassing (doopdienst)
C188 De Gemeente in Handelingen
C189 Vredevorst
C190 Bruid of Zoon? - De Gemeente als Man
C191 Woord of traditie?
C192 Profetie en actualiteit
C193 Doop: Meer dan reiniging
C194 Kracht in Zwakheid
C195 Van Schepping tot Schepping (Wuppertal 2002)
C196 Zegen of vloek?
C197 De dagen van Noach en de Wederkomst
C198 Rond de wederkomst van Christus
C199 Een nieuwe schepping (Jongerenweekend 2002)
C200 Ga over de grens (doopdienst)
C201 Wonderen en Tekenen
C202 Een nieuw Jeruzalem
C203 Salomo
C204 Zalige Hoop
C205 Verandering van denken
C206 Overwinnen of Verliezen? (Wuppertal 2003)
C207 De Waarheid maakt Vrij
C208 Tot vrijheid geroepen (Jongerenweekend 2003)
C209 De Rode Vaars
C210 Job, de gelovige
C211 Jakob in Pniël (Gen.32)
C212 Het nieuwe Jeruzalem (Op.21)
C213 Geloof in gevaar
C214 Apostels & Epistels (Wuppertal 2004)
C215 Alle dingen werken mee ten goede
C216 Offers en Offerdienst
C217 Dromen in de bijbel
C218 De vrije dienstknecht (Jongerenweekend 2004)
C219 Man en Vrouw
C220 Erven of Derven?
C221 De Blijde Boodschap
C222 Het Levende Lichaam
C223 Wat is de mens? (Wuppertal 2005)
C224 Toespraken van Jezus
C225 Bijbelse bedelingen*
C226 Het huis van God
C227 Opdat vervuld worde....
C228 Strijden tegen de zonde
C229 Zaaien en maaien (Gal.6) (Jongerenweekend 2005)
C230 Geef je over!
C231 Saul en Saulus
C232 De christelijke norm
C233 Geloof, Hoop en Liefde (Wuppertal 2006)
C234 Vergeving
C235 Sodom en Gomorra
C236 Draai je om en laat je dopen (doopdienst)
C237 Volmaakt leven
C238 Christus in de Psalmen*
C239 Gallilea en Judea
C240 Schandelijke bedekselen
C241 De ware levende weg (Wuppertal 2007)
C242 De ware God
C243 De Gemeente ná de 'opname'
C244 Vrijheid en verantwoordelijkheid
C245 Een uitverkoren volk
C246 Het gouden kalf
C247 De Heere zal voorzien
C248 Jeruzalem en Babel
C249 Het normale christelijke leven (Wuppertal 2008)
C250 Paulus op de Areopagus
C252 Kerstfeest en Pasen
C253 Het Licht is aan
C254 Oud en Nieuw
C255 Bijbel en wetenschap
C256 Boaz en Ruth Ruth
C257 Alzo ook op de aarde (Wuppertal 2009)
C258 Het Evangelie der apostelen
C259 Eerstgeboorterecht & Koningschap*
C260 De verheerlijking op de berg
C261 Het werk van de Geest
C262 Ambten in de gemeente
C263 Wereld en Waarheid
C264 De Wederkomst van Christus
C265 Zoonschap en Erfrecht
C266 Buiten de legerplaats
C268 Simon en Simeon
C269 Paulus, de apostel
C270 Het anti christelijke rijk
C271 Oorlog en Vrede
C272 De Bruid
C273 Jezus van Nazareth
(Conferentie Wuppertal 2011)
C275 Hoezo bedelingen?
C276 De last van Amos
C277 Bijbelse economie
C278 De 70ste week en de 1000 jaren
C279 2 verbonden en 2 naturen
C280 Leve de vrijheid!
C281 Het tegenwoordige werk van Christus
(Conferentie Wuppertal 2012)
C282 Hemels burgerschap
C283 Héél Israël
C284 Vrucht dragen
C285 Het Evangelie
C286 Koning der koningen
C287 Een veel beter verbond
C289 Jerobeam en de twee profeten
C290 Wijsheid en IJdelheid
C291 Profetie van Bileam
C292 Gemeentebouw
C293 Kind, Knecht, Koning
C294 Gog en zijn benden
C295 Het Millennium
C296 Leiding en lot
C297 Tongen, Tekenen en Tijden
C298 Gemeentelijke Gaven
C299 Licht of Duisternis
C300 Abraham en zijn Zaad
C301 Izak
C303 Jacob
C304 Het werkende Woord
C305 De opname en dan
C306 Hel, Hemel en Hiernamaals
C307 Uw koninkrijk kome
C308 Uw Naam worde geheiligd
C309 Verre van Verstoten
C310 Ingaan en erven
C311 Jozef&Zn
C312 Bijbel en Traditie
C313 Bijbelse Basis Begrippen
C314 Kingdom Now
C315  Hervorming?


Collegedagen:

COL-001 De leer der bedelingen; Eén streep of een plan?
COL-002 De leer der verlossing; Vrijgesproken tot dienst
COL-003 De Heilige Geest
COL-004 De wereldrijken
COL-005 Typologie: Illustraties van de waarheid
COL-006 De leer der Verborgenheid; Niet voor ieders oog bestemd
COL-007 Ultra-dispensationalisme & Alverzoening
COL-008 Numerologie: Getallen in de Bijbel
COL-009 Profeten en Profetie
COL-010 Engelen en Demonen
COL-011 Christologie: Christus in héél de Bijbel
COL-012 Koningen en Priesters
COL-013 De Tabernakel; deel 1
COL-014 De Tabernakel; deel 2
COL-015 De Offers en de Hogepriester
COL-016 De Tempel(s)
COL-017 Hiërarchie: Rang- en volgorde in de Bijbel
COL-018 De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 1
COL-019 De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 2
COL-020 De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 3
COL-021 De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 4
COL-022 Het Gebed
COL-023 De Bijbel (Bibliologie)
COL-024 Het Nieuwe Verbond
COL-025 Gods tegenstander
COL-026 De leer van Jezus
COL-027 Symboliek in de natuur
COL-028 De twee naturen
COL-029 Alverzoening (Universalisme) Deel 1
COL-030 Alverzoening (Universalisme) Deel 2
COL-031 Het Jordaandal
COL-032 Het Koninkrijk in het O.T
COL-033 Het Koninkrijk in het N.T
COL-034 De "vervangingsleer"
COL-035 De Namen van God
COL-036 Oude en Nieuwe Testament
COL-036 - Oude en Nieuwe Testament
COL-037 - De dag des Heeren
COL-038 - De zeventigste week van Daniël in het O.T.